Novica

Soglasje k Poslovnemu načrtu ARAO za leti 2023 in 2024

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na 20. dopisni seji dala soglasje k Poslovnemu načrtu ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke za leti 2023-2024, ki ga je sprejel upravni odbor ARAO na svoji 32. korespondenčni seji 5. decembra 2022.

ARAO kot izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki vsako leto pripravi dvoletni poslovni načrt. S Poslovnim načrtom za obdobje 2023–2024 so načrtovane dejavnosti in storitve javne službe ter druge strokovno tehnične in razvojne dejavnosti, ki jih bo ARAO izvajal v okviru nalog, ki mu jih določajo Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Uredba in pooblastila države.

ARAO bo v okviru javne službe v obdobju 2023–2024 izvajal naslednje naloge iz 5. člena Uredbe:

  • izgradnja odlagališča za vse nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO), za katere je dolžna poskrbeti Republika Slovenija (NSRAO iz jedrskih objektov za proizvodnjo električne energije in institucionalni NSRAO),
  • ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RAO), ki ne nastajajo v jedrskih objektih za proizvodnjo električne energije (institucionalni  radioaktivni odpadki  - IRAO),
  • upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin (zaprta odlagališča na območju nekdanjega rudnika urana Žirovski Vrh – RŽV),
  • dolgoročno načrtovanje ravnanja z RAO in izrabljenim gorivom (IG) v Republiki Sloveniji (skrb za razvoj stroke na področju ravnanja z RAO in IG in prenos znanja iz mednarodnega okolja, druge strokovno-tehnične naloge na podlagi odločitev Vlade RS).

Gradnjo odlagališča NSRAO vodi ARAO v imenu investitorja, to je Vlada Republike Slovenije. ARAO bo kot predstavnik investitorja izvajal načrtovanje, naročanje, spremljanje in kontrolo storitev ter neodvisni nadzor naročnika v fazi gradnje. Direktor o poteku investicije poroča UO ARAO in investitorju z letnim poročilom o izvajanju investicijskega projekta.

Vložek države in Sklada NEK v investicijo državne infrastrukture za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadov (NSRAO) je sorazmeren predvideni prostornini NSRAO, ki izvira iz NEK in predvideni prostornini institucionalnih RAO, ki bodo odloženi v odlagališču NSRAO. Financiranje dejavnosti javne službe za ravnanje z RAO, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, t. i. institucionalnih RAO (IRAO), se zagotavlja iz proračuna RS ter v manjši meri tudi s plačili imetnikov ali povzročiteljev IRAO po veljavnem ceniku ob predaji IRAO izvajalcu javne službe. Dejavnosti, povezane s pripravo na odlaganje in odlaganjem RAO in IG iz NEK, so financirane izključno iz namenske postavke v proračunu, kamor Sklad NEK vplačuje potrebna sredstva.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika