Novica

Soglasje k Programu dela in finančnem načrtu ARAO za leto 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS kot ustanoviteljica Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je na današnji 107. redni seji podala soglasje na Program dela in finančni načrt ARAO za leto 2022.

Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je skladno z internimi akti na svoji 8. korespondenčni seji dne 12. 11. 2021 sprejel Program dela in finančni načrt ARAO za leto 2022.

Program dela in finančni načrt za leto 2022 je pripravljen skladno s strateškimi usmeritvami podanih v Resoluciji je pripravljen na podlagi strateških usmeritev podanih v Resoluciji o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025, potrjenega Investicijskega programa za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, ter 3. revizije Programa razgradnje NEK in 3. revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.

V dokumentu so načrtovane naloge in aktivnosti za izvajanje javne službe na področju izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odlagališče NSRAO), na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtega odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine.  

Finančni načrt je ARAO pripravil na podlagi vrste in obsega načrtovanih storitev javne službe, podpornih, strokovnih, organizacijskih in razvojnih nalog ter pri tem upošteval tudi usmeritve resornega ministrstva.

Zaradi nemotenega izvajanja svojih aktivnosti predvsem pa gradnje odlagališča NSRAO je v  finančnem načrtu dodano poglavje z oceno potrebnih finančnih sredstev za leto 2023.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika