Novica

Soglasje o financiranju razgradnje NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 25. redni seji dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2019.

Naložbena politika sklada v letu 2019 sledi smernicam iz ZSFR, Statuta sklada in ukrepom za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče Republike Slovenije

Sklad je pri pripravi naložbene politike za leto 2019 izhajal iz veljavne statusne organiziranosti sklada kot samostojne pravne osebe, ustanovljene po posebnem Zakonu o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Določeno je, da se smejo sredstva sklada vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju načel varnosti naložbe, razpršenosti naložb ter vzdrževanja donosnosti, kakor jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG.

Pri določitvi naložbene politike je sklad določil njene parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja. Sklad v naložbeni politiki za leto 2019 uspešnost upravljanja naložb ugotavlja glede na pričakovano donosnost primerjalnega indeksa – »benchmark«, glede na tehtano povprečno letno donosnost 10-letnih državnih obveznic v državah z evrsko valuto, glede na minimalno zajamčeno donosnost za leto 2019, ki jo je določilo Ministrstvo za finance in glede na donosnost pokojninskih skladov s podobno konservativno naložbeno politiko.  

Sklad v naložbeni politiki podaja informacije o zakonskih in strokovnih podlagah pri nalaganju sredstev, makroekonomskih napovedih in gibanjih za leto 2019, naložbeni dejavnosti sklada, naložbenih ciljih, zagotavljanju porabe zbranih sredstev za izvajanje zakonsko predpisanih dejavnosti, prilagoditvi strukture portfelja sklada Naložbeni politiki za leto 2019, izpostavljenosti in omejitvah naložb po naložbenih razredih, naložbenem procesu, merilih donosnosti naložb, merilih uspešnosti, merljivih ciljih, odstopanjih in tveganjih.

Sklad v naložbeni politiki ne podaja informacije o načrtovanih prilivih in odlivih v letu 2019 ter informacij o presežkih denarnih sredstev.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika