Novica

Soglasje Občini Sevnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju HE Blanca

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je Občini Sevnica izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na določenih zemljiščih oziroma delih zemljišč v območju Državnega lokacijskega načrta (DLN) za hidroelektrarno Blanca. Občina Sevnica mora takoj po sprejemu odloka o občinskem prostorskem aktu, s katerim bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena na teh zemljiščih, posredovati izvod tega prostorskega akta vladi.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe posreduje do vključno 16. junija 2015.

Občina Sevnica je v pobudi vlado seznanila z načrtovanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Sevnice Z načrtovanimi ureditvami se delno posega tudi v območje DLN za HE Blanca, ki je v obratovanju.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor določa, da lahko občina načrtuje prostorske ureditve iz svoje pristojnosti na območju DPN, če se s tem ne onemogoča njegova izvedba in uporaba z njim določenih prostorskih ureditev, ter če s tem soglaša vlada. Zakon nadalje določa, da se lahko načrtujejo tudi prostorske ureditve lokalnega pomena v območju državnih lokacijskih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urejanju prostora.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika