Novica

Soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev v območju Državnega lokacijskega načrta za HE Blanca

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji Občini Sevnica izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca.

HE Blanca

Vlada RS je Občini Sevnica izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta (DLN) za hidroelektrarno Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami v k. o. (1380) Šmarje: 158/3, 155, 158/2, 154, 153/1 in 153/6. Občina mora takoj po sprejemu odloka o občinskem prostorskem aktu, s katerim bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena, posredovati izvod tega prostorskega akta vladi.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor določa, da lahko občina načrtuje prostorske ureditve iz svoje pristojnosti na območju državnega prostorskega načrta, če se s tem ne onemogoča njegova izvedba in uporaba z njim določenih prostorskih ureditev, ter če s tem soglaša vlada.

Občina Sevnica je v pobudi vlado seznanila z načrtovanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje. Z načrtovanimi ureditvami se delno posega tudi v območji DLN za HE Blanca in lokacijskega načrta (LN) za HE Boštanj.

Vlada je s sklepom 25. 10. 2012 Občini Sevnica že izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na celotnem območju LN za HE Boštanj, ki se nahaja na območju občine Sevnica, zato je vlada odločila le o poseganju v območje DLN za HE Blanca.

Vir: MOP


© 2012 - 2021 Portal Energetika