Novica

Soglasje za prostorsko ureditev v območju DLN za daljnovod 2×110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da Občini Trebnje izda soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena (industrijska cona na vzhodu Trebnjega) v območju Državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Medvedje selo (1421): 325/1, 341, 344/1, 344/2, 344/3, 344/5, 245 in 350.

Vloge za deveto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 07. 11. 2013.

Občina Trebnje mora po sprejemu odloka o občinskem prostorskem aktu, s katerim bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena, posredovati izvod tega prostorskega akta Vladi Republike Slovenije.

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direktorat za prostor je preverilo možnost izvedbe in uporabe z DLN za DV 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje določenih prostorskih ureditev z vidika nameravane prostorske ureditve Občine Trebnje. Preverilo je zemljišča, ki jih je občina navedla v pobudi z vidika potreb po poseganju nanje.

Vlada RS tako ugotavlja, da v primeru načrtovanja prostorskih ureditev lokalnega pomena ne bo onemogočena izvedba prostorskih ureditev, določenih z DLN za DV 2 × 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje, zato soglaša s pobudo Občine Trebnje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Medvedje selo. V primeru, da vlada soglaša z načrtovanjem na območju DLN, lahko občini s soglasjem predpiše tudi predhodne pogoje, ki jih mora občina upoštevati ali izvesti pred začetkom priprave občinskega prostorskega akta. V tem primeru vlada občini teh ne predpisuje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika