Novica

Spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE tudi letos objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, ki bodo sofinancirane z novima finančnima instrumentoma. Razpisa bosta odprta do konca junija 2022. Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2022.

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada (povratna sredstva) in nepovratnih sredstev. Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev znaša 2 milijona EUR, od tega je višina sredstev za kredite 1,5 milijona EUR in višina nepovratnih sredstev 0,5 milijona EUR.

Na drugem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 0,5 milijona EUR. Etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev.

Večstanovanjska stavba, za prenovo katere se lahko dodeli spodbuda po tem javnem razpisu, mora imeti več kot 8 posameznih delov in več kot 8 različnih etažnih lastnikov, namembnost več kot polovice površine stavbe mora biti stanovanjska ter več kot polovica vseh etažnih lastnikov mora biti fizičnih oseb (občanov).

Pravica do spodbude se dodeli za celovito prenovo starejše večstanovanjske stavbe, ki se lahko izvede bodisi kot usklajena izvedba treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe bodisi kot skoraj ničenergijska prenova stavbe. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

Spremembe glede na predhodni pilotni razpis, ki je bil zaključen konec decembra 2021, so:

  • pri tehničnih pogojih se še vedno zahteva celovito prenovo, vendar bodo ob tem etažni lastniki imeli več fleksibilnosti pri izbiri načina izvedbe celovite prenove oz. pri naboru zahtevanih ukrepov. Na predhodnem razpisu je bila obvezna izvedba toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe in optimizacije sistema ogrevanja. Sedaj bodo etažni lastniki ob toplotni izolaciji fasade, ki je še vedno obvezna, ostale ukrepe lahko izbrali sami. Še vedno je obvezna izvedba najmanj treh ukrepov. Energijski razred stavbe po izvedeni prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s PURES;
  • pri merilih bodo celovitejše prenove še vedno bolje ocenjene, s čimer se bo vlagatelje usmerjalo v izvedbo čim več ukrepov. Določeno je tudi minimalno število točk, ki jih je treba zbrati z naborom ukrepov.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • do 40 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;
  • do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Za socialno šibkega občana je nepovratna finančna spodbuda določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika