Novica

Sprejem Uredbe o DPN za prenosni plinovod R25A/1 Trojane – Hrastnik

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod Trojane – Hrastnik.

Gradnja prenosnega plinovoda R25A/1 Trojane – Hrastnik je potrebna zaradi zagotavljanja pokrivanja načrtovanega porasta potreb po zemeljskem plinu v Zasavju, kar po obstoječem plinovodu ne bo več mogoče. Povečan odjem zemeljskega plina je načrtovan predvsem v industriji in široki potrošnji v Hrastniku in Trbovljah, rast porabe pa je pričakovana tudi v sektorju proizvodnje električne energije, kjer je načrtovana izgradnja plinske termoelektrarne – toplarne v TET. Dolgoročno je načrtovano podaljšanje novega plinovoda do Radeč, s čimer bo omogočeno napajanje Zasavja z dveh strani.

Z državnim prostorskim načrtom je načrtovano:

 • prenosni plinovod R25A/1 dimenzije 400 mm tlačne stopnje 70 bar od merilne regulacijske postaje Trojane do sprejemno oddajne čistilne postaje Prapretno (v nadaljnjem besedilu: SOČP Prapretno), vse z delovnim pasom in gradbišči;
 • prenosni plinovod R25A/1 dimenzije 200 mm tlačne stopnje 70 bar od SOČP Prapretno do merilne regulacijske postaje Hrastnik, vse z delovnim pasom in gradbišči;
 • priključni plinovod R25A/1 dimenzije 200 mm tlačne stopnje 70 bar za Termoelektrarno Trbovlje od načrtovane merilno regulacijske postaje Termoelektrarne Trbovlje do načrtovanega ventila Termoelektrarne Trbovlje, vse z delovnim pasom in gradbišči;
 • merilno regulacijska postaja Trojane;
 • zaporna postaja Izlake - sekcijski zaporni ventil;
 • zaporna postaja Zelena trava - sekcijski zaporni ventil;
 • merilno regulacijska postaja Termoelektrarna Trbovlje;
 • zaporna postaja Termoelektrarna Trbovlje - ventil Termoelektrarna Trbovlje;
 • sprejemno oddajna čistilna postaja Prapretno;
 • sprejemna čistilna postaja Hrastnik;
 • rušitve obstoječih enostavnih in nezahtevnih objektov, odstranitve vegetacije ter ureditve površin po izgradnji plinovoda;
 • ureditev pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

Načrtovana trasa plinovoda poteka od priključka na obstoječe prenosno plinovodno omrežje M2 v razdelilni postaji Trojane preko območja naselij Orehovica, Izlake, Kisovec, Dolenja vas, južnega roba območja Rudnika Trbovlje – Hrastnik, Retja, in Prapretnega do obstoječe merilno regulacijske postaje Hrastnik v skupni dolžini približno 21,3 km. Poteka po območju občin Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Trasa plinovoda od Trojan do Hrastnika v celotnem delu sledi usmeritvam združevanja infrastrukturnih objektov v skupne koridorje in poteka vzporedno z obstoječim plinovodom R25A Trojane – Hrastnik.


© 2012 - 2023 Portal Energetika