Novica

Sprejem Uredbe o DPN za RTP 110/20 kV Dobruška vas

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

DPN za RTP 110/20 kV Dobruška vas

Z "Uredbo o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas" je dana podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor.

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • gradnja razdelilne transformatorske postaje 110/20 kV Dobruška vas;
  • gradnja priključnega nadzemnega daljnovoda 2 × 110 kV;
  • gradnja dostopnih poti do daljnovoda;
  • izvedba krajinskih ureditev na območjih, varovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave in na območju stavbnih površin.

Z izgradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas se bo izboljšala kakovost napajanja občin Škocjan in Šentjernej, istočasno pa bo RTP 110/20 kV Dobruška vas prevzela del porabe RTP Bršljin in RTP Gotna vas. Za obstoječe daljnovodno omrežje na tem območju so namreč značilne zelo slabe obratovalne razmere, visoki padci napetosti, težave pri zagotavljanju rezervnega napajanja, ob vsem tem pa tudi naraščajoči odjem.

 

Državni prostorski načrt ureja tudi porušitev obstoječega stebra daljnovoda 2 × 110 kV Krško–Hudo, katerega investitor je Elektro Ljubljana, d. d.

Vir: MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika