Novica

Sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na 20. redni seji, dne 22. 8. 2013, sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice. Uredba stopi v veljavo trideseti dan po objavi v Uradnem listu. Z izgradnjo HE Mokrice bo zagotovljen pomemben prispevek Slovenije k prizadevanjem za večjo rabo obnovljivih virov in zmanjšanje emisij dimnih plinov v ozračje in za zagotavljanje plovnosti Save za tovorni promet do Brežic.

Hidroelektrarna Mokrice je zadnji člen v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi v Sloveniji, ki jo sestavljajo tri že zgrajene hidroelektrarne (Vrhovo, Boštanj, Blanca), hidroelektrarna (HE) Krško, ki je trenutno še v gradnji, in HE Brežice za katero je že sprejeta uredba o državnem prostorskem načrtu.


S tem državnim prostorskim načrtom (DPN)so načrtovane:

 • Hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),
 • priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v omrežje, 
 • prehod za vodne organizme in drstišča,
 • ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
 • ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi,
 • ureditve izlivnih delov pritokov Save,
 • ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
 • dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
 • protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
 • splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
 • vzhodna obvoznica Brežic,
 • ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
 • ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
 • ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici,
 • ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kolesarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta,
 • ter ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter druge ureditve za ohranjanje narave. 


Sočasno z energetskimi ureditvami za HE Mokrice se torej z državnim prostorskim načrtom načrtuje tudi poplavna varnost in druge ureditve vodne infrastrukture, ureditev prehoda za vodne organizme in obsežnih nadomestnih habitatov, ureditev izlivnih odsekov vodotokov, ureditev odvodnjavanja zalednih površinskih voda, ureditev zadrževalnikov proda na pritokih, vodne ureditve na ostalih infrastrukturnih objektih v območju vpliva visokih voda, ureditve v zaledju zaradi dviga podzemnih voda, vzhodna obvoznica Brežic s pripadajočimi ureditvami, ter vrsta lokalnih ureditev.

Uredba določa tudi podrobnejše pogoje za določanje oziroma ugotavljanje izjem po tretjem odstavku 56. člena Zakona o vodah in določa izjemo na vodnem telesu Sava mejni odsek (SI1VT930) ter sorazmerne ukrepe, s katerimi se ublaži škodljive vplive na stanje voda in ukrepe za omilitev čezmejnih vplivov na okolje.
 
Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti. Gradnja načrtovanih objektov se lahko začne po izvedenih odkupih oz. urejenih služnostih in pridobitvi gradbenega dovoljenja. To pa pomeni tudi spodbudo za gradbeništvo oz. oživljanje gospodarske rasti.


Vlada se je seznanila tudi s trenutno finančno konstrukcijo projekta, ki izhaja iz Elaborata razmejitve financiranja infrastrukture na HE Mokrice in nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, do 15. 10. 2013 seznani vlado z rešitvami za prilagoditev finančne konstrukcije glede na možnosti virov financiranja izključno javne infrastrukture iz proračuna RS. Prav tako je vlada naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke Sotle.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika