Novica

Sprejet Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na 13. redni seji izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2019 vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 med drugim določa tudi nove namene porabe in ukrepe, kot so:

  • Namen sodelovanje z gospodarstvom: ukrep Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, Subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo in ukrep Podpora prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Gre za novost ob prepoznanju, da sicer brez sodelovanja zasebnega sektorja prehoda v nizkoogljično družbo ne bo mogoče izvesti.
  • Namen Zmanjševanja emisij v prometu: Ukrep spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu, Nakup novih vozil za prevoz potnikov, pri čemer se bo sredstva namenjalo samo samo za sofinanciranje nakupa vozil na elektriko in vodik, in med upravičence uvrstilo vse občine, kar je prav tako novost.
  • Namen Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: ukrepa Trajnostna lesena gradnja in Izgradnja dela ureditev HE Mokrice, pri čemer se bo spodbujalo tudi gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja.
  • Namen Prilagajanje podnebnim spremembam: Izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti, Sofinanciranje programov odprave posledic naravnih nesreč in ukrep Izgradnja in obnova večnamenskih akumulacij, ki smo ga dodali na pobudo MKGP v času medresorske obravnave, saj gre za zadrževalnike z več funkcijami.
  • Namen in ukrep Raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb, pri čemer bo ključno, da raziskovalni in razvojni projekti izkažejo potencial za prijavo na Sklad za inovacije EU, s tem pa konkretne učinke na zmanjšanje emisij.

Med drugim pa se bo nadaljevalo z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, prvič se predvideva tudi vplačilo v mednarodni Zeleni podnebni sklad. Nadaljevalo se bo sofinanciranje projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE (podnebnih projektov tega programa), ter prvič namenilo sredstva za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE. V podobni obliki se bo nadaljevalo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ob tem pa sredstva predvidelo tudi za programsko sofinanciranje dela NVO. Omogočeno je kot do sedaj tudi financiranje priprave strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe.

V programu je zapisano, da  se pričakuje priliv v višini 64 milijonov evrov v letu 2019, torej v približno enaki višini kot so bili prilivi v sklad v letu 2018, ob tem pa  se ocenjuje prenos sredstev iz leta 2018 v višini 84 mio evrov. Skupaj bo tako sklad namenil 148 milijonov evrov v letu 2019 za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika