Novica

Sprejet Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa vrste finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje ministrstvo oz. druge institucije, pristojne za energijo; pogoje in merila za njihovo dodelitev; upravičence do finančnih spodbud; vodenje evidenc in poročanje. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2016 in začne veljati 13. 8. 2016.

Na podlagi 316. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo "Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije".

 

Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči v skladu z Uredbo (EU) št. 651/2014, kot »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013 in kot druge finančne spodbude, v kolikor ne gre za elemente državnih pomoči.


Ključna merila za dodeljevanje spodbud so:

  • količina prihranjene energije,
  • količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije,
  • količina zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in
  • stroškovna učinkovitost.

Pravilnik vsebuje tudi tehnične specifikacije za naprave in sisteme, za katere je mogoče prejeti spodbudo ter opredeljuje upravičene stroške posameznih vrst investicij, pogoje za dodelitev ter intenzivnost pomoči.


Poleg investicij, za katere možno prejeti spodbudo (varstvo okolja, učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom, učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, učinkovito upravljanje z elektroenergetskim omrežjem), opredeljuje pravilnik tudi pomoči majhnim in srednjim podjetjem za sofinanciranje študij, vključno z energetskimi pregledi.

Pričujoči pravilnik je osnova za priglasitev sheme državnih pomoči, na osnovi katere bo ministrstvo lahko dodeljevalo finančne spodbude subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Spodbude po tem pravilniku dodeljujeta ministrstvo, pristojno za energijo, in Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v skladu s potrjenim programom za izboljšanje energetske učinkovitosti v skladu s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15).

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1).


Povezava na pravilnik


© 2012 - 2024 Portal Energetika