Novica

Sprejet Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki obravnava zaloge in vire trdnih mineralnih surovin. Določa njihovo klasifikacijo in kategorizacijo, vsebino elaborata, način vodenja evidence in hrambe podatkov, potrjevanje elaboratov ter izdelavo bilance zalog in virov trdnih mineralnih surovin. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS in začne veljati 1. februarja 2020.

Na podlagi drugega odstavka 83. člena Zakona o rudarstvu (Ur. list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) je ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izdalo podzakonski akt.

Klasifikacija in kategorizacija zalog in virov trdnih mineralnih surovin sta postopka, s katerima se zaloge in viri trdnih mineralnih surovin razvrstijo po izkoristljivosti in raziskanosti.

S pravilnikom se za vse trdne mineralne surovine izvaja ugotavljanje in razvrščanje zalog in virov  mineralnih surovin v kategorije in razrede, izračun zalog in virov, določitev vsebine elaborata o zalogah in virih, vodenje evidence, postopek za potrditev zalog in virov ter vsebine bilanc o zalogah in virih trdnih mineralnih surovin.

Ugotavljanje in razvrščanje zalog posameznih vrst mineralnih surovin ter določitev njihove kakovosti in tehnoloških lastnosti se izvajajo v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Geološke zaloge se v odvisnosti od stopnje raziskanosti in poznavanja kakovosti mineralne surovine razvrščajo v različne kategorije zalog in virov. Razvrstitev geoloških zalog je prikazana s shemo v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Nosilci rudarske pravice začnejo voditi evidenčno knjigo o zalogah in virih in raziskavah mineralne surovine takoj po pridobitvi dovoljenja za raziskovanje ali podpisu koncesijske pogodbe za izkoriščanje. Evidenčna knjiga se vodi na obrazcih MS1, MS2 in MS3, ki so v Prilogi 3 tega pravilnika.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika