Novica

Vlada podala soglasje za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo prvega pilotnega projekta energetske prenove stavb javnega sektorja v OP-EKP 2014-2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada je sprejela sklep, s katerim Republika Slovenija kot ustanovitelj podaja Centru šolskih in obšolskih dejavnosti kot upravljavcu objekta Dom Bohinj soglasje za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projekt Demonstracijsko / pilotna izvedba energetske prenove stavbe »Nastanitveni objekt CŠOD, Ribčev laz 43, 4265 Bohinjsko jezero, številka stavbe 139« v obliki energetskega pogodbeništva kot eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ki je javni zavod, ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem mladine v raziskovalno delo, opravljanjem kulturne dejavnosti ter izvajanjem dela programa, ki se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, bo izvedel energetsko prenovo javnega objekta Dom Bohinj, ki je namenjen izvajanju programov šole v naravi za osnovnošolce in oddajanju prostorov v najem raznim športnim društvom, klubom, neprofitnim organizacijam in individualnim gostom.

Predlagani projekt je izvedba energetske prenove objekta Dom Bohinj, ki je javna stavba. Cilj projekta je izboljšanje stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje objekta Dom Bohinj. S tem bodo doseženi tudi boljši pogoji toplotnega udobja, kar predstavlja tudi boljše pogoje za obiskovalce in zaposlene. Projekt je zastavljen kot demonstracijski/ pilotni projekt energetske prenove javne stavbe s karakteristiko nič-energijske stavbe.


Vir: MIZŠ, MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika