Novica

Sprejet Zakon o Javnem skladu RS za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Zakon ureja delovanje in poslovanje Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, način zagotavljanja sredstev za financiranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter njihovo višino in namensko porabo.

Sklad je ustanovljen skladno s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/2003). Sklad je pravna oseba javnega prava, njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije.

Namen sklada je zagotavljanje sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov (RAO) in izrabljenega goriva (IG), nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK, ki jih je v skladu z 11. členom meddržavne pogodbe dolžna zagotavljati Republika Slovenija.

Za uresničevanje namena sklad zbira finančna sredstva, jih upravlja ter skrbi za njihovo ohranitev in rast. Sklad svoje premoženje upravlja tako, da ravna s premoženjem in ga upravlja v skladu z namenom, za katerega je ustanovljen, in kot dober gospodar ter da zagotavlja varnost, donosnost, raznovrstnost, razpršenost in likvidnost svojih naložb v skladu s predvidenimi odlivi v obdobju, za katero je ustanovljen, pri čemer mora dajati prednost varnosti naložb.

Prihodek sklada je dajatev za razgradnjo NEK in odlaganje RAO ter IG iz NEK, ki ga v sklad plačuje zavezanec za vsako MWh električne energije, ki je proizvedena v NEK in jo na pragu NEK prevzame zavezanec za plačilo dajatve. Višino dajatve s sklepom določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za energijo.

Zakon določa namensko porabo sredstev sklada in financiranje obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z RAO iz državnega proračuna, organe sklada, poslovanje sklada in upravljanje premoženja sklada.

Poslovna politika sklada obsega ključne strateške usmeritve delovanja sklada in jo sprejme ustanovitelj. Sklad na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta poslovno politiko predloži ustanovitelju v sprejem ob vsaki spremembi programov oziroma vsakih pet let, če revizija programov ni potrjena.

Sklad vsako leto izdela dvoletni poslovni in finančni načrt, ki ju na predlog direktorja sprejme nadzorni svet, ter ga pošlje v soglasje ministru, pristojnemu za energijo.

Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/2022 in začne veljati 26. 10. 2022.

Povezava na sprejet zakon

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika