Novica

Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F)

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

V Uradnem listu RS št. 82/2015 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F), s katerim se zagotavlja zmanjšanje pritiska na javnofinančne odhodke, ki jih mora zagotoviti Republika Slovenija za izplačevanje poklicnih pokojnin zaposlenih v RTH d.o.o., istočasno pa se ne poslabšajo pogoji za pridobitev poklicne pokojnine. Zakon začne veljati z današnjim dnem.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. je v postopku prestrukturiranja, čigar osnovni namen je razreševanje presežnih delavcev, do katerega prihaja zaradi ukinjanja delovnih mest in/ali zmanjševanja števila zaposlenih na obstoječih delovnih mestih.

Z dopolnitvijo šestega odstavka 16.c člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 - popr., 40/12 - ZUJF, 25/14 in 46/14; v nadaljevanju: ZPZRTH) se delavcu, ki uveljavlja pravico do poklicne upokojitve, manjkajoča sredstva, ki jih mora Republika Slovenija zagotoviti za izplačevanje poklicne pokojnine ter za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje ali dokup pokojninske dobe, zmanjšajo tako za odpravnino, ki jo prejme ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, kot tudi za premijo oziroma denarno pomoč, ki je bila z namenom njegove aktivne razrešitve izplačana bodisi njemu za samozaposlitev bodisi njegovemu novemu delodajalcu.

 

S spremembo 16.c člena ZPZRTH se odpravljajo posamezne nejasnosti glede izvajanja zakona:

  • določa se vrstni red pravic, ki se upoštevajo pri izračunu višine primanjkljaja sredstev za posamezno pravico,
  • določa se, na kakšen način lahko zavarovanec, ki ima presežek sredstev na svojem osebnem računu, s tem presežkom razpolaga,
  • določa se, da lahko upravičenec uveljavi pravico do prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi četrtega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ob poklicni upokojitvi dokup pokojninske dobe za razliko do 40 let pokojninske dobe, ki mu skupaj lahko omogočita odmero starostne pokojnine za največ 40 let pokojninske dobe.


Povezava na sprejet zakon

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika