Novica

Sprejeta Strategija prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Poslanci Državnega zbora so na seji 28. junija 2023 z 52 glasovi za in 29 proti sprejeli Resolucijo o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, ki jo je v obravnavo predložila vlada. Strategija naslavlja ključne izzive prostorskega razvoja, strateško osmišlja izvajanje teritorialne kohezije na ozemlju Slovenije in odpira vrata umeščanju jedrskih objektov v prostor.

Nova dolgoročna strategija prostorskega razvoja vzpostavlja odgovornejši odnos do prostora. V njej so upoštevani aktualni izzivi urbanizma, podnebnih sprememb, stanovanjske oskrbe, trajnostne mobilnosti, prehranske in energetske samooskrbe ter vpetosti v mednarodni prostor.

Strategija, ki je nastajala več let na podlagi 26 strokovnih podlag in 48 izvedenih javnih posvetov različnih formatov, je pridobila pozitivno mnenje glede sprejemljivosti vplivov na okolje. V pripravo je bilo vključenih preko 1100 deležnikov z vseh ravni upravljanja in načrtovanja s prostorom, med njimi tudi občine, razvojne agencije, izobraževalne inštitucije, stanovske organizacije, nevladne organizacije in splošna javnost.

Za razliko od stare nova strategija prinaša drugačen koncept razvoja prostora. Medtem ko je prva še posebej naslavljala sistem poselitve, javne infrastrukture in krajine, je novosprejeta te tri elemente povezala v enoten koncept prostorskega razvoja. Strategija širša mestna območja povezuje v logično celoto, podeželju pa omogoča kakovostnejše in dostopnejše javne storitve. Prinaša skladen razvoj Slovenije in povezanost vseh njenih prebivalcev. Glede razvoja prometa dokument daje poudarek razvoju javnega potniškega prometa.

Z novo strategijo je izpolnjen eden od potrebnih pogojev za nadaljevanje postopkov umeščanja drugega bloka jedrske elektrarne Krško, odpirajo pa se tudi možnosti vzpostavitve novih, dodatnih manjših jedrskih zmogljivosti. Natančnih lokacij strategija ne predvideva, saj na Ministrstvu za naravne vire in prostor sporočajo, da bodo predmet drugih postopkov.

Strategija prinaša usmeritve za pripravo tematskih akcijskih programov, regionalnih prostorskih planov in izvedbenih prostorskih aktov ter vzpostavlja sistem spremljanja doseganja ciljev z merljivimi kazalniki.

S strategijo bo postavljena strateška podlaga za zeleno infrastrukturo. Rešitve iz strategije so usmerjene v doseganje učinkovite, trajnostne in inovativne rabe virov ter v postopni prehod na participativen model upravljanja prostora. Kot korak na poti k doseganju dolgoročnih ciljev in usmeritev strategije bo pripravljen akcijski program za njeno izvajanje do 2030. Ta bo vključeval naloge ter povezal merljive cilje prostorskega razvoja z izvajanjem sektorskih politik.

Vir: MNVP


© 2012 - 2024 Portal Energetika