Novica

Sprejeti delovni programi financiranja raziskav in inovacij "Obzorje 2020" za obdobje 2014-2020

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Evropska komisija je 11. decembra 2013 objavila sprejete prve delovne programe novega večletnega raziskovalnega okvirnega programa EU za obdobje 2014-2020 "Obzorje 2020". Glavni cilj programa je premostitev vrzeli med raziskavami in trgom.

Podporna shema omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE za doseganje cilja zvišanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.

"Obzorje 2020" je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Predstavlja najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se bo začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12. 2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard EUR.

Program odraža vizijo, ki temelji na novih zamislih, rasti in novih delovnih mestih v prihodnosti. Eden glavnih ciljev Obzorja 2020 je premostitev vrzeli med raziskavami in trgom. Tako bo na primer pomagal inovativnim podjetjem, da pridejo do preboja pri razvoju svojih tehnologij v uspešne izdelke, ki imajo pravi komercialni potencial. Ta tržno usmerjen pristop bo vključeval oblikovanje partnerstev z zasebnim sektorjem in državami članicami, da bodo skupaj zagotovili potrebna sredstva za projekte. Tako bo program ključno orodje pri izvajanju vodilnih pobud Unije in bo omogočal premik raziskovanja iz do sedaj pretežno znanstvene v industrijsko sfero raziskovanja ter demonstracij tehnologij in nenazadnje njihovo masovno implementacijo pri končnih uporabnikih. Posebna pozornost bo namenjena inovativnosti ter malim in srednjim podjetjem.

Obzorje 2020 združuje vsa obstoječa oziroma dosedanja finančna sredstva Unije za raziskave in inovacije, vključno z okvirnim programom za raziskave, dejavnostmi, povezanimi z inovacijami iz Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost ter Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo.

Program "Obzorje 2020" se osredotoča na tri poglavitne cilje:

  • krepiti odličnost znanosti in raziskav EU, za kar je predvidenih preko 24 milijard evrov, 
  • zagotavljati vodilne vloge industrije na področju inovacij s poračunom v višini dobrih 17 milijard evrov,
  • premagovanje družbenih izzivov oziroma reševanju družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva. Proračun za te namene znaša 31 milijard evrov.

Program "Obzorje 2020" zajema šest področij:

  • zdravje, demografske spremembe in blaginjo,
  • preskrbo s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo,
  • varno, čisto in učinkovito energijo,
  • pameten, okolju prijazen in povezan promet,
  • podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovine,
  • vključujoče, inovativne in varne družbe.

Na evropski in nacionalni ravni so organizirani številni dogodki in informativni dnevi, na katerih lahko udeleženci dobijo potrebne informacije o novem programu. Slednje so zbrane tudi na  spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kjer so na voljo aktualne novice, dogodki, konference, delovni programi, informacije o razpisih in druge relevantne informacije. Informativni dan za področje energije, kjer so predstavili delovni program za leti 2014 in 2015, je potekal v Bruslju dne 05. decembra 2013. Na voljo je video posnetek iz informativnega dneva.


Delovni programi 2014-2015 za posamezno področje programa Obzorje 2020 so objavljeni na povezavi.Uradna spletna povezava okvirnega programa Obzorje 2020 (Horizon 2020) pri Evropski komisiji


 

 

 

 

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika