Novica

Sprejeti ukrepi za preprečevanje energetske revščine

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 21. dopisni seji določila besedilo končno besedilo Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), ki predvideva izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in invalide. Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 117/2022.

Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najbolj ranljivih skupin prebivalstva Republike Slovenije so predvideni naslednji začasni ukrepi na področju socialne varnosti, ki bodo omilili posledice in vpliv visokih cen energentov in cen življenjskih potrebščin v času ogrevalne sezone. Skupne finančne posledice predloga ukrepov se ocenjujejo približno na 41,1 milijona EUR. Za izplačilo energetskega dodatka strankam ne bo treba vložiti vloge.

1. Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Višina energetskega dodatka znaša:

  • 200 EUR za samske osebe;
  • 200 EUR za družine z enim staršem, povečan za 118 EUR za vsakega otroka ali za 59 EUR, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 EUR za dvostarševske družine, povečan za 118 EUR za vsakega otroka ali za 59 EUR, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 EUR za pare brez otrok.

Energetski dodatek se upravičencu izplača samo enkrat, pri čemer se ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoči ali varstveni dodatek izvaja v daljšem časovnem obdobju. Dodatek bo prejelo približno 63.000 posameznikov in družin. Finančne posledice so ocenjene na približno 19,3 milijona EUR.

2. Izplačilo energetskega dodatka za invalide

Višina energetskega dodatka znaša 200 EUR.

Upravičeni do energetskega dodatka so upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči, upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek in upravičenci, invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Energetski dodatek se upravičencu izplača samo enkrat, pri čemer se ugotavljanje izpolnjevanja pogojev izvaja v daljšem časovnem obdobju.

Po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov ima pravico do nadomestila za invalidnost približno 7400 oseb, po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov približno 5000 upravičencev, po ZPIZ-2 1000 upravičencev in po Zakonu o vojnih invalidih največ 100 upravičencev, skupaj 13.500 invalidov. Finančne posledice so ocenjene na približno 2,7 milijona EUR.
  
3. Izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov in pravic iz javnih sredstev

Z namenom razširitve kroga upravičencev do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka zaradi omilitve posledic draginje ter posledično večjega števila upravičencev do energetskega dodatka, se predlaga tudi izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov, in sicer spregled premoženja, razen prihrankov in vrednostnih papirjev za vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, vložene v obdobju od meseca novembra 2022 do marca 2023.

Finančne posledice so ocenjene na približno 20,3 milijona EUR.

Povezava na sprejet zakon

Vir: MDDSZ


© 2012 - 2024 Portal Energetika