Novica

Sprejeto Letno poročilo družbe ELES za leto 2016

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 146. redni seji sprejela Letno poročilo družbe ELES za leto 2016 s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila skupaj z revizorjevim mnenjem, ki ga je sprejel nadzorni svet.

V letnem poročilu je pojasnjeno, da se v poslovnih letih 2006 do 2009 ni upoštevala metodologija Agencije za energijo in se je prikazoval previsok čisti poslovni izid, posledično tudi previsoke in neupravičene osnove za izplačilo deležev iz dobička ustanovitelju, RS. Od 2010 dalje ELES upošteva metodologijo in vsako leto razmejuje t. i. omrežninske presežke.

Omenjena napaka znaša 56.065.620 evrov. Del te napake se pokrije s čistim dobičkom leta 2016 v višini 12.611.988,01 evra. Nepokrita izguba iz preteklih let tako znaša 43.453.631,99 evra. Vlada je odločila, da se ta bilančna izguba ELES-a pokrije iz drugih rezerv iz dobička v višini 18.264.819,19 evra, zakonskih rezerv v višini 8.518.911,13 evra in kapitalskih rezerv v višini 16.669.901,67 evra.

Na dan 31. 12. 2016 ELES iz naslova omrežninskih presežkov dolguje 158.466.135 evrov. Uskladitev omrežninskih presežkov z Agencijo za energijo je bilo nujno potrebno. Takšno je bilo tudi stališče revizorske družbe Deloitte, ki je računovodske izkaze prvič revidirala za leto 2016. Računsko sodišče je decembra 2012 izdalo Revizijsko poročilo: Izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja in v njem ugotovilo, da je bilo v letu 2007 za 25.203.620 evrov napačno evidentiranih omrežninskih presežkov. Tudi ta vrednost je vključena v vrednost odprave omenjene napake. To pomeni, da si ustanovitelj v letu 2017 ne more in ne sme izplačati deleža iz dobička, za izplačila v letih 2018 do 2020 pa največ v višini 9.000.000 evrov.

Vlada je odločila tudi, da podeli razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2016 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2016. Tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica, se sicer lahko uveljavljajo zahtevki iz odgovornosti za škodo.

Vlada je sprejela tudi Sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta. Sklep vsebinsko povzema priporočila po Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države razen višine priporočenega osnovnega plačila in omejitev skupnega zneska sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika