Novica

Sprejeto Letno poročilo družbe SODO za leto 2016

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 146. redni seji sprejela Letno poročilo družbe SODO – Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo za leto 2016, z revizorjevim mnenjem in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Vlada je v sprejetem letnem poročilu odločila, da se bilančni dobiček leta 2016 v znesku 732.200 evrov nameni za izplačilo ustanovitelju v višini 500.000 evrov v roku 60 dni od sprejetja sklepa o razporeditvi dobička, preostanek dobička v višini 232.200 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe.

Podelila je razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2016. Tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica, se sicer lahko uveljavljajo zahtevki iz odgovornosti za škodo.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO v poslovnih letih 2017–2019 je imenovala revizijsko družbo AUDIT&CO, d. o. o., družba za revizijo in svetovanje iz Murske Sobote.

Vlada je sprejela tudi Sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika