Novica

Sprejeto letno poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke v letu 2017

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 266. dopisni seji sprejela poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) za leto 2017.

Poročilo obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) ter podaja informacijo o realizaciji načrtovanih nalog. Predvidena dela in aktivnosti niso bile v celoti realizirane. Največje odstopanje je na aktivnostih, ki so vezane na odlagališče NSRAO, za katerega okoljevarstveno soglasje še ni bilo pridobljeno. Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in kasnejša javna razgrnitev sta podlaga za druge aktivnosti, ki zato niso bile izvedene.

Delovanje ARAO je bilo v letu 2017 pretežno financirano iz proračuna in Sklada NEK. Skupni znesek prihodkov znaša 1.388.003 evrov, ARAO pa v izkazu poslovnega izida za leto 2017 izkazuje 82.340,07 evrov čistega dobička.

Ministrstvo za infrastrukturo kot pristojno ministrstvo bo za boljši in ustreznejši nadzor uvedlo redne periodične sestanke z upravnim odborom in vodstvom ARAO. Namen rednih sestankov je pravočasna seznanjenost z morebitnimi izzivi poslovanja in izvajanja nalog s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog upravljanja.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika