Novica

Sprememba Akta o ustanovitvi družbe BORZEN

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 21. redni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe BORZEN, d.o.o. sprejela besedilo Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe in potrdila prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o..

Osnovna dejavnost družbe Borzen, d.o.o. je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko. Družba izvaja gospodarsko javno službo operaterja trga z elektriko. Skladno z energetsko zakonodajo družba opravlja tudi dejavnost Centra za podpore.

V Aktu o ustanovitvi družbe se dopolnjuje 15. člen, kjer so opredeljene pristojnosti skupščine. V členu se dodajo alineje, ki dajejo jasne umestitve na katere pravne posle skupščina izda soglasja direktorju družbe. Soglasja skupščine se nanašajo na ustanovitev podružnic in povezanih družb, na razpolaganje s poslovnimi deleži družbe, ko gre za delitev in prenehanju ter o razpolaganju z delnicami ali s poslovnimi deleži v lasti družbe predvsem pri pridobitvah, odsvojitvah ali obremenitvah. 

V 17. členu, ki opredeljuje pristojnosti nadzornega sveta, so v spremembah dane jasne opredelitve, da nadzorni svet izdaja obrazloženo mnenje, kot je odločitev v pristojnosti skupščine za razpolaganje s poslovnimi deleži družbe, zlasti o delitvi in prenehanju, na vse pravne posle povezane s poslovnimi deleži ali delnicami, predvsem z vidika pridobivanja, odsvojitve ali obremenitve le-teh, mora nadzorni svet za skupščino izdati obrazloženo mnenje pisno mnenje. Jasno je opredeljeno, h katerim pravnim poslom daje nadzorni svet soglasje direktorju, ko gre za upravljanje z naložbami in da mora direktor pridobiti soglasje nadzornega sveta k pravnemu poslu o naložbenju sredstev, ki jih ima družba v upravljanju, razen za naložbe v banke znotraj območja EU ter za naložbe z jamstvom Republike Slovenije in k vsakršnemu razpolaganju z nepremičninami v višini nad 750.000 EUR.

Spreminja se tudi 25. člena Akta o ustanovitvi, ki opredeljuje predčasno prenehanje mandata direktorja, kjer se besedilo v členu akta usklajuje z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika