Novica

Sprememba Akta o ustanovitvi družbe SODO

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 30. redni seji sprejela Akt spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo.

Bistvene spremembe predlaganega Akta o ustanovitvi družbe SODO d.o.o. se nanašajo na:

  • povečanje osnovnega kapitala: zaradi odločitve ustanoviteljice, da se ustvarjen bilančni dobiček leta 2019 v višini 1.649.171 EUR v celoti nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe, se vrednost osnovnega kapitala v višini 10.105.603 EUR evrov poveča in znaša 11.754.744 EUR.
  • naloge nadzornega sveta: v 12. členu se doda besedilo, da nadzorni svet obravnava letno poročilo kot tudi strategijo razvoja družbe in na glede obeh dokumentov izda obrazloženo mnenje.
  • letno poročilo: pri osmem poglavju, ki obravnava Letno poročilo, je spremenjen naslov poglavja Letno poročilo in dobiček oziroma izguba in dodano besedilo, ki določa, da mora revizor pregledati računovodske izkaze družbe in da skupščina na predlog direktorja odloča o razporeditvi dobička.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika