Novica

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 131/2021 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021). Sprememba vključuje dodaten rok za prijavo, in sicer lahko upravičenci zadnje vloge oddajo najkasneje do 3. 2. 2022.

Preostala roka za oddajo vlog sta 2. 9. 2021 in 3. 2. 2022.

Predmet aktualnega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji.

Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Predmet sofinanciranja so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) v naslednji vsebini:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
  • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih in mikro podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Naslednji rok za oddajo vlog je 2. 9. 2021, zadnji rok pa 3. 2. 2022.

Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika