Novica

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 145/2021 objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sprememba vključuje dodaten rok za prijavo, in sicer lahko vlagatelji zadnje vloge oddajo najkasneje do 31. 1. 2022.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2022.

Predmet aktualnega javnega razpisa je sofinanciranje operacij celovitih energetskih prenov stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji za prijavo operacij so občine. Vlagatelj postane upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2021, 2022 in 2023, znaša 25 milijonov EUR. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Sprememba javnega razpisa podaljšuje odprtje razpisa in dodaja nov skrajni rok za oddajo vlog v januarju 2022. Preostali roki za oddajo vlog so tako 20. 9. 2021, 22. 11. 2021 in 31. 1. 2022.

Vloge z zahtevano vsebino se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020", prednostne osi "Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja", prednostne naložbe "Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika