Novica

Sprememba metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje 2022

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 33. člena Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 26/22) sprejelo dopolnitev Metodologije za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav.

Podporna shema za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) vključuje širok nabor različnih tehnologij proizvodnih naprav, kjer se velik tehnološki napredek odraža v povečani tržni ponudbi ter hitrih spremembah cen tehnologij.

Skupaj z dinamičnimi razmerami na trgu električne energije ter ostalih energentov podporna shema deluje v izredno dinamičnem okolju, ki za kvalitetno in stroškovno učinkovito izvajanje zahteva redno spremljanje delovanja sheme ter hitro odpravo pomanjkljivosti s ciljem doseganja zastavljenih ciljev OVE in URE s čim nižjimi sredstvi.

Predmetna metodologija predstavlja metodološki okvir za izračun referenčnih stroškov električne energije (RSEE) proizvedene iz OVE in SPTE, za določanje cene elektrike proizvodnih naprav ter določanje podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in SPTE, za proizvodne naprave, ki vstopajo v podporno shemo po letu 2016 na podlagi javnega poziva, ki ga objavi Agencija za energijo. Podpore se izvajajo kot zagotovljeni odkup proizvedene električne energije ali kot finančna pomoč za tekoče poslovanje (obratovalna podpora).

Dopolnitev metodologije (nova verzija 1.2) se nanaša v del poglavja 2.1, kjer se določajo tehnološki in obratovalni parametri. Gre za posodobitev klasifikacije virov biomase, ki je poenotena s Prilogo 1 iz sprejete Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 26/22). Metodologija je dopoljena še v poglavju 2.2.5, kjer se glede stroškov goriva za proizvodne naprave SPTE na fosilna goriva v okviru izračuna skupne cene za zemeljski plin posodablja izračun stroška glede nakupa potrebnih emisijskih kuponov.

Povezan dokument:

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika