Podporna shema proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE


Več informacij / More information:

SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor
mag. Milena Delčnjak
Vodja projektov / Project Manager
T: +386 8 20 01 704
milena.delcnjak@sodo.si

Borzen, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana
Eva Činkole Kristan
Vodja službe za odnose z javnostmi / Public Relations
T: +386 (0)1 620 7605
eva.cinkole@borzen.si

 

DOLOČANJE VIŠINE PODPOR OVE IN SPTE

Podrobnejše informacije / Detail information:  Borzen - Center za podpore
Tel: +386 1 620 7655; e-pošta: cp(at)borzen.si


PRAVNE PODLAGE - VSTOPI PO 26.11.2016

V nadaljavanju predstavljamo podzakonske akte s področja podpornih shem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokom izkoristkom (SPTE).

PODZAKONSKI AKTI ZA IZVAJANJE PODPORNE SHEME ZA PROIZVODNE NAPRAVE, KI BODO VSTOPILE V PODPORNO SHEMO NA PODLAGI JAVNEGA POZIVA


PRAVNE PODLAGE - VSTOPI DO 26.11.2016

Podzakonski akti za izvajanje podporne sheme za proizvodne naprave, ki so vstopile v podporno shemo do 26. 11. 2016

PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

PODPORNA SHEMA ZA SOPROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

SKUPNE UREDBE


Podrobnejše informacije na Direktoratu za energijo / Further information within the Directorate for Energy: 

mag. Silvo Škornik;  tel: +386 1 478 7463; e-pošta: silvo.skornik(at)gov.si


POROČILO O DOSEGANJU NACIONALNIH CILJEV PODPORNE SHEME OVE IN SPTE

Skladno z 361. členom Energetskega zakona (EZ-1) Agencija za energijo vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.


© 2012 - 2022 Portal Energetika