Podporna shema proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE

POSTAVITEV MANJŠIH ELEKTRARN NA OVE IN SPTE

INFORMATIVNI PRIROČNIK ZA POTENCIALNE INVESTITORJE je namenjen investitorjem v manjše napravena obnovljive vire (OVE) oz. visoko učinkovito soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE). Priročnik vključuje predstavitev naprav in tehnologij; postopke za umestitev, izgradnjo, priključitev na omrežje in obratovanje; postopke in načine priključevanja proizvodnih naprav na omrežje; pravno organizacijske statuse in davčno-finančni vidik; opredelitev manjših, samooskrbnih in večjih naprav; postopke obnove in rekonstrukcije naprav; informacije o financiranju, prodaji in nepovratnih sredstvih za proizvedeno električno energijo.

Opis postopkov od umestitve do obratovanja elekrarne, Borzen


Kontaktna točka OVE

Kontaktna točka usmerja vlagatelja (javnega ali zasebnega) pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore

Borzen, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana
E-pošta: kontaktna.tockaping@borzenpong.si
Telefon: 01/620-7602

 

Določanje višine podpor OVE in SPTE

Kontakt:  Borzen - Center za podpore
E-pošta: cpping@borzenpong.si
Tel: 01/620-7655


PRAVNE PODLAGE - VSTOPI PO 26.11.2016

V nadaljavanju predstavljamo podzakonske akte s področja podpornih shem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokom izkoristkom (SPTE).

PODZAKONSKI AKTI ZA IZVAJANJE PODPORNE SHEME ZA PROIZVODNE NAPRAVE, KI BODO VSTOPILE V PODPORNO SHEMO NA PODLAGI JAVNEGA POZIVA


PRAVNE PODLAGE - VSTOPI DO 26.11.2016

Podzakonski akti za izvajanje podporne sheme za proizvodne naprave, ki so vstopile v podporno shemo do 26. 11. 2016

PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

PODPORNA SHEMA ZA SOPROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

SKUPNE UREDBE


Podrobnejše informacije na Direktoratu za energijo / Further information within the Directorate for Energy: 

mag. Silvo Škornik;  tel: +386 1 478 7463; e-pošta: silvo.skornik(at)gov.si


POROČILO O DOSEGANJU NACIONALNIH CILJEV PODPORNE SHEME OVE IN SPTE

Skladno z 361. členom Energetskega zakona (EZ-1) Agencija za energijo vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika