steps for writing an essay my teacher my idol essay discussion conclusions dissertation philosophy of life essay research paper xml buy sociology essay dissertation payant creative writing in science bottleneck assignment problem dictionary critical thinking

Podporna shema proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE


Več informacij / More information:

SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor
mag. Milena Delčnjak
Vodja projektov / Project Manager
T: +386 8 20 01 704
milena.delcnjak@sodo.si

Borzen, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana
Eva Činkole Kristan
Vodja službe za odnose z javnostmi / Public Relations
T: +386 (0)1 620 7605
eva.cinkole@borzen.si

 

DOLOČANJE VIŠINE PODPOR OVE IN SPTE

Podrobnejše informacije / Detail information:  Borzen - Center za podpore
Tel: +386 1 620 7655; e-pošta: cp(at)borzen.si


PRAVNE PODLAGE - VSTOPI PO 26.11.2016

V nadaljavanju predstavljamo podzakonske akte s področja podpornih shem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokom izkoristkom (SPTE).

PODZAKONSKI AKTI ZA IZVAJANJE PODPORNE SHEME ZA PROIZVODNE NAPRAVE, KI BODO VSTOPILE V PODPORNO SHEMO NA PODLAGI JAVNEGA POZIVA


PRAVNE PODLAGE - VSTOPI DO 26.11.2016

Podzakonski akti za izvajanje podporne sheme za proizvodne naprave, ki so vstopile v podporno shemo do 26. 11. 2016

PODPORNA SHEMA ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

PODPORNA SHEMA ZA SOPROIZVODNJO TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

SKUPNE UREDBE


Podrobnejše informacije na Direktoratu za energijo / Further information within the Directorate for Energy: 

mag. Silvo Škornik;  tel: +386 1 478 7463; e-pošta: silvo.skornik(at)gov.si


POROČILO O DOSEGANJU NACIONALNIH CILJEV PODPORNE SHEME OVE IN SPTE

Skladno z 361. členom Energetskega zakona (EZ-1) Agencija za energijo vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.


© 2012 - 2020 Portal Energetika