Novica

V veljavi nov Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14) in drugega odstavka 8. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/14) je minister za infrastrukturo izdal Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 67/2015.

Metode za določanje prihrankov energije v Pravilniku so izdelane na podlagi ukrepov učinkovite rabe energije, ki se izvajajo v Sloveniji, ob upoštevanju smernic oziroma priporočil Evropske komisije. Metode namreč niso harmonizirane, kar pomeni, da imajo države članice svobodno izbiro glede uporabe le-teh.

Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) minister, pristojen za energijo, predpiše metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko EU kohezijskega sklada.

Z novim Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l.  RS, št. 67/2015) se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, nekatere metode so bile nadgrajene in dopolnjene, nekatere pa so bile umaknjene, ker niso več skladne z zahtevami Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Nov pravilnik vsebuje skupaj 29 metod za določanje prihrankov energije.

 

Glede na prejšnji pravilnik, so bile prenovljene naslednje metode:

 • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb: dodana metoda za vgradnjo plinske in hibridne TČ,
 • energetsko svetovanje za občane (ENSVET): v skladu z novejšimi anketnimi podatki,
 • energetski pregledi v industriji in storitvenem sektorju: natančnejše izogibanje dvojnemu štetju in dodan EP za transport,
 • nova električna osebna vozila; izračun na ravni končne energije, kar pomeni večje prihranke energije,
 • sistemi soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), prenovljena metoda na ravni končne energije,
 • uvajanje sistemov za upravljanje z energijo; popravljeno ime standarda,
 • Priloga II: ponekod prilagojene življenjske dobe,
 • Priloga III: osveženi emisijskimi faktorji.

Dodane so nove metode za :

 • obnovo distribucijskega omrežja sistema daljinskega ogrevanja,
 • uporabo pnevmatik višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih,
 • uporabo pnevmatik višjega energijskega razreda pri lahkih dostavnih vozilih,
 • uporabo pnevmatik višjega energijskega razreda pri osebnih motornih vozilih,
 • polnjenje pnevmatik na optimalno vrednost,
 • aditiviranje pogonskih goriv,
 • vgradnjo naprednih merilnih sistemov in obračunavanja energije.

Dodane so predvsem metode za ukrepe v prometu, ker so prodajalci motornih goriv novi zavezanci po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.

 

Zaradi zahtev Direktive so bile izločene metode za:

 • fotovoltaične elektrarne,
 • male hidroelektrarne,
 • izobraževanje, informiranje, ozaveščanje.

Novi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije je nadomestil obstoječi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 4/10 in 62/2013).


Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika