Novica

Sprememba Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce 

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na včerajšnji 48. dopisni seji spremenila Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce na način, ki jasno izraža, da se Uredba uporablja za vse posle, s katerimi se v decembru 2022 dogovarjajo cene oziroma količine za dobave v letu 2023. Sprememba je objavljena v Uradnem listu RS. št. 154/2022.

Vlada je z Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce (Ur. l, RS, št. 147/2022) prejšnji teden ublažila tudi cene električne energije za velike poslovne odjemalce, kamor spadajo tisti gospodarski subjekti, ki ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, ki jo določa v preteklih mesecih sprejeta Uredba o določitvi cene električne energije. Uredba za blažitev cen električne energije velikim poslovnim odjemalcem določa mehanizem oblikovanja drobnoprodajne cene električne energije na način oblikovanja cene in sestavine, ki jih mora dobavitelj električne energije upoštevati pri oblikovanju cene, ter merila, po katerih se morajo oblikovati sestavine cene.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023 in to le za pogodbe o dobavi sklenjene v obdobju od dneva uveljavitve te uredbe do vključno 31. decembra 2022. Konec decembra 2022 se izteče veljavnost večine pogodb o dobavi za odjemalce, ki jih zajema uredba. Ker so bile cene doslej zelo visoke, je velik del pogodb za leto 2023 potrebno še skleniti. Zato se uredba začne uporabljati že naslednji dan po objavi, saj bodo imeli dobavitelji in odjemalci tako en mesec časa za sklepanje pogodb za dobavo v letu 2023.

Dobavitelji, ki ob sprejemu te uredbe dobavljajo električno energijo odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, v času veljavnosti te uredbe ne smejo prenehati z izvajanjem dejavnosti dobave omenjenim kategorijam odjemalcev in morajo tem odjemalcem obvezno izdajati ponudbe skladne s pogoji, ki jih določa uredba. Ta določba je potrebna, da se dobavitelji obvezi ne bi izognili z ne-izdajanjem ponudb in z ne-sklepanjem pogodb o dobavi ali s prenehanjem izvajanja dejavnosti.

Po uveljavitvi so se pojavila različna tolmačenja uredbe, zato jo je bilo zavoljo jasnosti potrebno dopolniti. Uredba se uporablja za pogodbe o dobavi električne energije v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno 30. novembra 2022 do vključno 31. decembra 2022.

Pri pogodbah o dobavi električne energije je pogosta praksa, da se najprej sklenejo »krovne« pogodbe o dobavi, s katerimi se določijo temeljni parametri pogodbenega razmerja med dobaviteljem in odjemalcem (npr. zavarovanja, …), cene in količine za posamezno leto pa se določajo ločeno - z aneksi ali z drugimi pravnimi posli, ki ravno tako veljajo za pogodbe (na primer ponudbe ali elektronska pošta). Namen je, da uredba torej velja tudi za tovrstne posle, ki se sklepajo v decembru 2022 za dobave v letu 2023 (vsi te posli imajo namreč pravno naravo pogodbe, ne glede na njihovo poimenovanje oziroma obliko).

Uredba sicer ne posega v pogodbe o dobavi oz. posle, sklenjene pred uveljavitvijo uredbe, po katerih so že zakupljene določene količine za leto 2023. V primerih, ko so bile zakupljene količine samo za določen del električne energije za leto 2023 in se v obdobju od 30. novembra 2022 do vključno 31. decembra 2022 sklepajo posli za “manjkajoče” količine po teh (letnih) pogodbah, morajo biti cene za del teh »manjkajočih« količin (ki predstavljajo preostanek do 90 odstotkov porabe odjemalca za leto 2021, za katere ima pravico do cene, ki se določi skladno z Uredbo), določene skladno z novo uredbo.

V praksi so se pojavila različna tolmačenja glede navedenega besedila, zato se besedilo dopolnjuje na način, ki jasno izraža, da se Uredba uporablja za vse posle, s katerimi se v decembru 2022 dogovarjajo cene oziroma količine za dobave v letu 2023. Velja torej za primere, ko se v decembru 2022 sklepa nove pogodbe o dobavi, kot tudi za primere, ko je bila pogodba o dobavi sklenjena pred uveljavitvijo Uredbe, v decembru 2022 pa pogodbene stranke sklepajo posamezne ločene posle za dobave v letu 2023 - za celotno količino ali samo za »manjkajoče« oziroma dodatne količine, z upoštevanjem omejitve količin iz te uredbe.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika