Novica

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za energetsko sanacijo stvab v lasti lokalnih skupnosti

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je v Uradnem listu št. 16/2013 objavilo spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2013, dne 01.02.2013.

Javni razpis je namenjen energetski sanaciji stavb v lasti lokalnih skupnosti za projekte energetsko učinkovite sanacije stavb ali izvedenih ukrepov pri nadomestni gradnji, kar zajema:

  • pri obstoječih stavbah izboljšanje toplotnih karakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite oziroma je ta nezadostna ali
  • pri nadomestnih gradnjah izvedeni energetski ukrepi na ovoju stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken in vrat na ovoju stavbe, toplotna izolacija tal).

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 57,5 mio EUR (od tega jih je 42,5 mio EUR na razpolago z odložnim pogojem, da se za izbrane operacije po tem javnem razpisu z izbranimi upravičenci sklenejo pogodbe o sofinanciranju ter se v NRP uvrstijo projekti samo ob pogoju, da je za njihovo izvedbo zagotovljen ustrezen obseg sredstev).

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša 85 % vrednosti upravičenih stroškov operacije.
V objavljenem javnem razpisu se spreminjajo naslednji elementi:

  • naslov in predmet razpisa,
  • pogoji za dodelitev sredstev,
  • metodologija in merila za ocenjevanje vlog in
  • datum prvega roka za oddajo vlog.


Sprememba glede naslova in predmeta razpisa (podpoglavje 3.1) je v tem, da so sedaj do sofinanciranja upravičeni poleg projektov energetske sanacije obstoječih stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov, tudi knjižnice v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje.

 

V okviru pogojev za dodelitev sredstev se spremeni šesta točka podpoglavja 6.3 Posebni pogoji, ki zadeva uvrstitev projekta v NRP. Ob vložitvi vloge bo kot dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije veljala predložena izjava o uvrstitvi projekta v NRP ali odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt.

 

V okviru metodologije in meril za ocenjevanje vlog se spremeni način ocenjevanja vlog, ki je opredeljen v drugem odstavku pod Sliko 2 v okviru podpoglavja 7.2 (Specifična višina investicije - do 50 točk (točke se bodo zaokroževale na dve decimalki)).


Novo besedilo drugega odstavka pod Sliko 2 se glasi:

 

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število točk. V primeru, da bo več operacij z enako oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki je kot popolna prispela prej. Za čas in datum dospelosti se štejeta ura in datum sprejete vloge v glavni pisarni MzIP, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

 

Spremenjen je tudi datum prvega roka za oddajo vlog. V okviru poglavja 9 (Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog) se spreminita prvi in šesti odstavek.

 

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 11. marec 2013 do 12. ure. Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje ostaja nespremenjen in sicer 06. maj 2013 do 12. ure.


Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov MziP-a do 11.03.2013 do 12. ure, za drugo odpiranje pa do dne 06.05.2013 do 12. ure.

 


Podrobnejše informacije glede sprememb in dopolnitev javnega razpisa
 


Povezava na objavljen javni razpis 


© 2012 - 2024 Portal Energetika