Novica

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v Uradnem listu RS, dne 02.11.2012 objavilo spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2012, dne 21.09.2012.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana obvešča vse občine o spremembah in dopolnitvah javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71/2012, dne 21.09.2012.

 

Na koncu stavka pod 7. točko, podpoglavja 6.2 Splošni pogoji, se doda besedilo, ki se glasi:


Ocenjena skupna vrednost vseh operacij enega upravičenca ne sme presegati 3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. V kolikor bo prijavitelj prijavil več operacij, katerih vsota bo presegla 3 mio EUR in ne bo predložil prioritetne liste po operacijah, bo komisija  obravnavala tiste operacije oz. operacijo, pri katerih bo razlika med 3 mio EUR in vsoto prijavljenih operacij oz. operacije najmanjša. Prednost bodo imele operacije z večjo vrednostjo.


V petem odstavku poglavja 9 Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog se spremeni datum pravočasno oddane vloge za prvo odpiranje. Odstavek se tako glasi:


Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov MziP-a do dne 09.11.2012 do 12. ure, za drugo odpiranje pa do dne 31.01.2013 do 12. ure.

 

Spremembe in dopolnitve bodo uradno objavljene v Uradnem listu RS, dne 2.11.2012.


Povezava na javni razpis


© 2012 - 2021 Portal Energetika