Novica

Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 - 2020

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), sprejetega s sklepom vlade 9. 4. 2015 in 28. 5. 2015.

Prilogi 6.1 Cilji in ukrepi in 6.5 Monitoringi in raziskave se nadomestita z novima prilogama. Ministrstvo za okolje in prostor bo na svojih spletnih straneh objavilo spremenjeni prilogi iz prejšnje točke in čistopis programa.

Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 - 2020 v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v prilogi določa podrobne varstvene cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje. Iz nabora z zakonodajo določenih ukrepov določa tiste varstvene ukrepe, ki so potrebni za doseganje varstvenih ciljev območij Natura, nadalje ureja njihovo vključevanje v zakonske ukrepe, upravne ukrepe, pogodbene ukrepe, v največ primerih pa vključevanje v druge načrte (npr. načrt upravljanja zavarovanega območja, gozdno gospodarske načrte, načrte upravljanja ribištva oz. ribiško gojitvene načrte, načrt upravljanja z vodami). Ukrepi se vključujejo tudi v ukrepe varstva kulturne dediščine.

S spremembami Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v marcu 2016 se spreminjajo tudi nekatere vsebine v posameznih območjih, zato je treba posledično uskladiti tudi ukrepe v programu upravljanja, kot je na primer uskladitev imen območij Natura 2000 in dopolnitev s cilji in ukrepi za posamezna območja.

 

Več informacij

 

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika