Novica

Spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000)

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ter Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, katere cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.

S spremebo Uredbe se je je dopolnilo omrežje Natura 2000, glede na pomanjkljivosti, ugotovljene na bilateralnem sestanku z Evropsko komisijo v juniju 2014.

V nekatera obstoječa območja Natura 2000 so se dodala evropsko pomembne vrste in habitatni tipi (npr. nekatere vrste metuljev na vlažnih traviščih). Iz nekaterih območij Natura 2000 pa so se določene vrste in habitatni tipi izločili. Razlog za to ni poslabšanje stanja, ampak boljše poznavanje zaradi raziskav in spremljanje stanja.


Na novo je opredeljeno eno območje Natura 2000, in sicer na Spodnji Savi od sotočja s Krko do hrvaške meje, da bo zagotovljen prehod ribe platnice med Krko in Sotlo. Predlagane spremembe sledijo strokovnemu predlogu Zavoda RS za varstvo narave.

Vlada je sprejela tudi Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov, ki je bil pripravljen septembra 2015. V načrtu se ugotavljajo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo ustrezni razvojni ukrepi. Načrt se navezuje na oba, že sprejeta tovrstna dokumenta v letu 2004 in 2013, v katerih so opredeljena izhodišča in tudi podrobnejša analiza vplivov ter možnosti razvojnih ukrepov. Letošnje spremembe uredbe o Naturi 2000 zaradi vplivov ne odstopajo bistveno od že ugotovljenih vplivov v obstoječih območjih, razen novega območja na Spodnji Savi, kjer so načrtovane hidroelektrarne. Za ugotavljanje vplivov in priložnosti so podrobneje obdelana naslednja območja, kjer so pričakovane spremembe največje: Ajdovska jama, Ličenca pri Poljčanah, Notranjski trikotnik, Soča z Volarjo in Spodnja Sava.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika