Novica

Spremembe v nadzornem svetu družbe SODO

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada Republike Slovenije je na današnji 15. dopisni seji na podlagi odstopne izjave razrešila mag. Mojco Soža in mag. Hinka Šolinca z mesta članov nadzornega sveta družbe SODO d. o. o. in za preostanek mandata imenovala dva nova člana.

Skladno s prvim odstavkom 485.a člena Energetskega zakona Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo dejavnost distribucijskega operaterja.

Vlada Republike Slovenije za čas do poteka mandata, to je do 13. 5. 2023, za nova člana nadzornega sveta družbe SODO d. o. o. imenovala

  • Silva Soka
  • Martina Brataniča.

Družba SODO izvaja obvezno državno gospodarsko javno službo, ki je za Republiko Slovenijo bistvenega pomena, saj le-ta obsega varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema električne energije, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema in dobaviteljem, da lahko učinkovito sklepajo pogodbe o dobavi in uveljavljajo pravico do priključitve, zagotavljanje kakovosti oskrbe itd. (78. člen EZ-1).

Skladno z osmo alinejo prvega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi družbe SODO d. o. o. z dne 14. 8. 2019 skupščina samostojno odloča o vseh vprašanjih, ki sodijo v njeno pristojnost, med ostalim tudi o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta. Skladno s petim odstavkom 11. člena Akta o ustanovitvi SODO d. o. o., mandat nadomestnemu članu nadzornega sveta namreč poteče z dnem poteka mandata dosedanjega člana.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika