Novica

Spremembe za zavezance po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

V pripravi je nova Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, ki je po končani javni obravnavi v postopku medresornega usklajevanja. S tem v zvezi obveščamo zavezance po sedanji Uredbi glede njihovih obveznosti v zvezi s pripravo programov za leto 2015.

Velikim zavezancem, kot so določeni v Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/2009, 57/2011 in 17/2014 - EZ-1), ni potrebno pripraviti programov za leto 2015 in jih posredovati Eko skladu v pregled.

Nov Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 17/2014, v nadaljevanju: EZ-1) je razveljavil stari Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/2007 – UPB, 70/2008, 22/2010 in 10/2012), med drugim tudi določbe členov, ki so bili podlaga za Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/2009, 57/2011 in 17/2014 - EZ-1, v nadaljevanju: uredba). S tem je EZ-1 razveljavil tudi podzakonske akte starega energetskega zakona, med katerimi je tudi Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/2009, 57/2011 in 17/2014 - EZ-1) in določil, da se podzakonski akti uporabljajo do izdaje novih podzakonskih aktov na podlagi EZ-1.

V EZ-1 je celotna ureditev sistema zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih urejena drugače kot po starem zakonu. Ena od sprememb je tudi ta, da zavezancem ni več potrebno pripravljati programov in jih posredovati v pregled oziroma potrditev Eko skladu. Določbe 8. člena Uredbe so tako neskladne z določbami EZ-1 in jih zato ni potrebno izvajati.

Nova Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, s katero se bo uredilo izvajanje sistema zagotavljanja prihrankov energije skladno z določbami EZ-1, je v postopku priprave (medresorsko usklajevanje), in bo začela veljati s 1. januarjem 2015. Izvajanje programov velikih zavezancev in plačila prispevkov oziroma dodatkov za energetsko učinkovitost pa do konca leta 2014 potekajo po določbah stare uredbe.


© 2012 - 2024 Portal Energetika