Novica

Spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja RTH ter ukrepi za reševanje finančne problematike v RTH

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji potrdila „Spremenjeni srednjeročni program postopnega zapiranja RTH, III. faza 2012-2015 (po Zakonu o uravnoteženju javnih financ: ZUJF-u) (čistopis 3. izdaja)” v delu, ki se nanaša na aktivnosti predvidene do konca leta 2015 in nalaga javnemu podjetju RTH d.o.o., da v okviru predvidenih sredstev po ZUJF-u izvede zapiralne aktivnosti do konca leta 2015 v višini sredstev in obsegu aktivnosti, ki so določeni v ZUJF-u. Vlada RS je sprejela tudi nujne ukrepe za reševanje finančne problematike v gospodarski družbi RTH.

Elektrarna ima 97 metrov visok steber, na katerega je postavljen rotor s trilistno eliso z 71 metri premera.

Podjetje je pripravilo in na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor posredovalo konec aprila 2013 Spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja RTH, III. faza 2012-2015 (po ZUJF-u) (čistopis 3. izdaja) (v nadaljevanju: SprSPPZRTH-3). S potrditvijo programa je predvideno kontinuirano nadaljevanje programa postopnega zapiranja v skladu z ZUJF-om.
 
Sredstva so bila z ZUJF-om glede na predhodni srednjeročni program 2012-2015 znižana iz 66 mio EUR na 22 mio EUR. Za obdobje 2013-2015 je na voljo po 5 mio EUR na leto, v letu 2012 pa so sredstva znašala 7 mio EUR.
 
Podjetje RTH je 11. 7. 2012 pripravilo Izhodišča za pripravo srednjeročnega programa zapiranja RTH za obdobje 2012-2015 z oceno potrebnih sredstev za obdobje 2016-2020. V teh izhodiščih je vodstvo RTH d.o.o. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor opozorilo, da je zmanjšanje sredstev po ZUJF-u v primerjavi s programom sprejetim na Vladi RS tolikšno, da ne zadošča niti za pokrivanje stalnih stroškov.
 
Pripravljavec ni sledil dejanskim finančnim usmeritvam in veljavnim pravnim okvirjem. Izkoriščanje premoga bi potekalo v nasprotju s Sklepom o državnih pomočeh. S Programom niso sledili usmeritvi o dokončnem zaprtju rudnika do konca leta 2015 kot je to določeno z zgoraj omenjenima dokumentoma. Nerealna pa je bila tudi navedba, da bo letu 2015 potrebno zagotoviti še 30 mio EUR za izvajanje kadrovsko socialnega programa in ekološko prostorske sanacije površin.
 
Podjetje RTH d.o.o. je pripravilo Spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja RTH, III. faza 2012-2015.
 
Prednostno se bo obravnavalo izvajanje kadrovskega prestrukturiranja, med jamskimi objekti pa bodo najprej zaprti jamski objekti, ki zahtevajo visoke stroške vzdrževanja, nadalje pa objekti, v katerih se pojavljajo nevarni pojavi in zatem ostali objekti. Aktivnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, pa bodo prilagojene tekoči plačilni sposobnosti. V sklop aktivnosti na površini spadajo demontaže in rušenje objektov na separaciji in rušenje transportnih koridorjev.
 
V splošnem je področje izvajanja del na površini površine razdeljeno na dva dela:

 • ekološko sanacijo, ki zajema vse aktivnosti v zvezi s sanacijo površine nad odkopnimi polji in
 • prostorsko sanacijo, ki zajema rušenje objektov.

V programu se načrtuje, da bodo v programskem obdobju 2012 - 2015 zmanjšali število zaposlenih za 340 delavcev oz. v obdobju 2013-2015 za 165 delavcev. Tako naj bi bilo na koncu leta 2015 v RTH zaposlenih le še 117 delavcev, ki bodo zadolženi za dokončanje zapiralnih del. Za učinkovito izvedbo kadrovsko socialnega programa je predvideno, da bo v celotnem obdobju 2012-2015 potrebno zagotoviti 9 mio EUR, od tega dobrih 40 % za aktivne oblike, 57 % za pasivne oblike in 3 % s predhodnim postopkom.
 
Zaradi določbe ZUJF-a, da se proračunski viri financiranja zmanjšajo iz predvidenih 66 mio EUR na 22 mio EUR, je potrebno financiranje zagotoviti še iz drugih virov, ki za pokritje obveznosti morali znašati 22,4 mio EUR. Drugi vir bi se zagotavljali iz predvidenih delnih prodaj kapitalskih deležev in drugega stvarnega premoženja družbe ter iz prodaje delnic NLB.
 
V SprSPPZRTH-3 je prikazana tudi primerjava predvidenih sredstev za zapiranje rudnika pred in po sprejetju ZUJF-a ter dejanska oz. predvidena realizacija. Primerjava podatkov v tabeli kaže, da bodo v obdobju 2010-2015 dobljena proračunska sredstva, v primerjavi z ZPZRTH pred spremembo po ZUJF, manjša za 47,8 mio EUR ali za 51 %. Kljub prepolovljenim sredstvom bo družba RTH s predvideno zagotovitvijo drugih virov financiranja v tem obdobju za zapiralna dela porabila 69,8 mio EUR. 
 
Nerealizirana dela bo treba izvesti v letih po letu 2015. Do konca leta 2015 se predvideva dokončno zaprtje jam Dol, Hrastnik, Ojstro in tudi jame Trbovlje. Odprti ostanejo le glavni povezovalni objekti jame Dol, Ojstro in Trbovlje, ki bodo služili zračenju in odvodnjevanju odprtih objektov v jamah.

Stroške zapiranja jam (stroški dela, materiala in storitev) po letu 2015 vodstvo RTH, ocenjuje na 16 mio EUR.

 
Zaradi naslednjih dejstev mora RTH pripraviti spremenjen Srednjeročni program:

 • Po letu 2015 so predvidene še vse neizvedene aktivnosti na področju ekološke in prostorske sanacije površine. Družba RTH ocenjuje, da bo za izvedbo dokončne sanacije površine po letu 2015 treba zagotoviti še približno 30 mio EUR.
 • Glede na predvideno dinamiko zmanjševanja števila zaposlenih po SprSPPZRTH-3 kadrovsko socialni program v obdobju 2012-2015 ne bo zaključen. Za aktivno razrešitev nerazrešenih delavcev bi po letu 2015 potrebovali 5 mio EUR.
 • Ne glede na to, da področje monitoringa po zaprtju rudnika ni zakonsko regulirano, je vodstvo rudnika tudi za namen izvajanja monitoringa predvidelo za ta namen po letu 2015 še 5 mio EUR, pri tem pa ni opredelilo končnega obdobja.
 • Na podlagi ocen vodstva bodo stroški realizacije nerealiziranih del in aktivnosti po letu 2015 znašali približno 56 mio EUR. K temu je treba dodati še 14,44 mio EUR izdatkov za poplačilo posojil, kar skupaj znaša slabih 70,5 mio EUR.
 • Na koncu programa vodstvo RTH d.o.o kot alternativno možnost za cenejše zaprtje rudnika navaja odprtje Rudnika Brnica, v katerem bi v obdobju od 2013 do 2034 izkopali 6,25 mio ton premoga povprečne kurilne vrednosti 12,10 GJ na tono in ga po ceni 2,60 EUR na GJ prodali  TET-u. Kot prednost navajajo:
  • možnost prezaposlitve 80 do 100 zaposlencev,
  • prodaja osnovnih sredstev družbe RTH novemu podjetju Rudnik Brnica (na kakšni osnovi podjetje za odprodajo osnovnih sredstev šteje jamske objekte, npr. vpadnike in druge jamske objekte, ki so bili v programu zapiranja predvideni za likvidacijo ali kot objekti za dostop za vzdrževanje),
  • ustvarjanje dodatnih prihodkov iz naslova prodaje računovodskih storitev in storitev informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT),
  • zmanjšanje odhodkov financiranja zaradi delnih poplačil idr.

© 2012 - 2023 Portal Energetika