Novica

Spremenjena metodologija za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je skladno s spremembo Direktive o energetski učinkovitosti v stavbah izdalo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št. 93/2012), ki je potreben za vzpostavitev sistema energetskih izkaznic. Dne 07.12.2012 je bil objavljen tudi javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic, s katerim bodo pooblaščeni izdajatelji za obdobje petih let izdajali energetske izkaznice.

Nov izgled računske energetske izkaznice stavbe

Spremenjen Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb upošteva spremembe Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maj 2010 o energetski učinkovitosti stavb, še posebej 11. člena, ki določa vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto. Dodatno novela pravilnika upošteva tudi metodologijo Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/2010).

Dopolnjeni so nekateri strokovni izrazi potrebni za izdajo energetskih izkaznic (na novo je definirana letna primarna energija za delovanje stavbe in kondicionirana površina stavbe).

Glede veljavnosti energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela je dodano pojasnilo, da v kolikor je energetska izkaznica izdana za celo stavbo in za posamezni del te stavbe, se za veljavno energetsko izkaznico upošteva energetska izkaznica, izdana za celotno stavbo.

Spremembe so še pri definiranju priporočil za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti (7. člen) in pri postopkih pri izdelavi računske energetske izkaznice (9. člen Pravilnika). Nove so tudi prve štiri Priloge pravilnika (za računsko in merjeno energetsko izkaznico, primeri priporočil za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti stavbe in obrazec zahteve za izdelavo energetske izkaznice).

Spremenjen pravilnik je na voljo na povezavi.

 

 


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 07. decembra 2012 objavilo javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic. Predmet natečaja je podelitev javnega pooblastila izdajatelju za izdajo energetskih izkaznic. Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, zbornice. Gospodarske družbe oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah ali Zakonu o graditvi objektov  s sedežem v Republiki Sloveniji. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki oziroma zavodi, ki se prijavljajo na razpis morajo izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije, med drugim morajo imeti zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali s pogodbo o delu z neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic zagotovljeno izvajanje teh nalog.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo. Na javnem natečaju izbrani izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.

Javni natečaj je odprt pet let. Vloge se zbirajo predvidoma tri mesece in obravnavajo predvidoma vsak prvi ponedeljek v mesecu, ki sledi. Odpiranje vlog ni javno. Prijavitelji vlog bodo obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.

Podrobnejše informacije o objavljenem javnem natečaju ter potrebna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani pristojnega ministrstva na povezavi in na sedežu Ministrstva za infrastrukturo in prostor.


© 2012 - 2024 Portal Energetika