Novica

Spremenjena Uredba o dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom je bila sprejeta na podlagi devetega odstavka 64. n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) ter objavljena v Uradnem listu RS, št. 37/09.

 

Uredba v prvem odstavku 3. člena določa energetske tehnologije proizvodnih naprav SPTE, za katere so določeni referenčni stroški in so podlaga za določitev podpor v uredbi. Za vse druge SPTE tehnologije, ki še niso tržno močno prisotne, vendar izpolnjujejo zahteve Direktive 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, je možno po tej uredbi dobiti podporo po individualnem postopku na Agenciji za energijo ob tem, da obstaja letna kvota, kot določa 3.a člen.

Zaradi tega je v uredbo dodan nov 3.b člen, ki zagotavlja investitorjem, da na Agenciji za energijo spremljajo vrstni red za izdajanje odločb o dodelitvi podpor glede na postavljene letne omejitve.

Nov 22.a člen je dodan zato, da se s sodelovanjem sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja, ki izdajajo dovoljenja za priključitev proizvodnih naprav na omrežje, Agenciji za energijo, zagotovijo podatki za pravočasno objavo in tako potencialnim investitorjem omogočijo presojo ali ima njihov projekt še možnosti za pridobitev podpore v tekočem letu.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika