Novica

Vlada mag. Milana Jevšenaka imenovala za direktorja ELES

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije za direktorja javnega podjetja Elektro Slovenija, d. o. o., z dnem 9. 4. 2010 imenuje mag. Milana Jevšenaka, za mandatno obdobje štirih let.

 

Skladno z drugim odstavkom 20. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Elektro-Slovenija, d. o. o., direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, imenovanje pa se izvede na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let.

Nadzorni svet objavil javni razpis in po pregledu prijav in zahtevanih dokazil iz razpisa ugotovil, da sta od štirih pravočasnih prispelih prijav popolni dve prijavi. Celotno dokumentacijo z zapisnikom o odpiranju je Nadzorni svet posredoval Ministrstvu za gospodarstvo. 


Ministrstvo za gospodarstvo je po pregledu dokumentacije ugotavilo, da sta popolni prijavi oddala mag. Milan Jevšenak in mag. Vitoslav Türk. 

Ministrstvo za gospodarstvo predlaga Vladi Republike Slovenije v imenovanje mag. Milana Jevšenaka za direktorja javnega podjetja Elektro Slovenija, d. o. o., saj izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. 


Največjo težo za izbiro med kandidatoma, ki izpolnjujeta vse razpisne pogoje je imel program dela v mandatnem obdobju, ki je bil obvezna priloga prijave na javni razpis. Izbran kandidat je priložil vsebinsko in strateško bolj ustrezen program, poleg tega njegov program dela za štiriletno mandatno obdobje odseva pričakovane cilje in vizijo delovanja obvezne republiške gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, kar vključuje ustrezno organizacijsko, vodstveno, kadrovsko in strateško usmeritev. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika