Novica

Stališče glede vzpostavitve Socialnega sklada za podnebje

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 102. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje.

Republika Slovenija pozdravlja predlog uredbe in se strinja, da je v energetskem in transportnem sektorju potreben niz ukrepov in spodbud za prehod na obnovljiva in nizkoogljična goriva ter vire energije za dosego cilja, da se Unija preobrazi v trajnostno, pravičnejšo in uspešnejšo družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo rast ločena od rabe virov. Slovenija podpira predlog, da se zagotovijo ustrezni viri financiranja ukrepov tudi najbolj ranljivim skupinam prebivalstva in pozdravlja ustanovitev predlaganega Socialnega sklada za podnebje.

V pogajanjih si bo Slovenija prizadevala za kasnejši rok predložitve Socialnega plana za podnebje. Slovenija si bo tudi prizadevala za vključitev deleža rabe energije v prometu v merila, ki določajo največjo finančno alokacijo na državo članico. Slovenija je po rabi energije v prometu na 4. mestu med državami članicami EU, to pa bistveno vpliva na sposobnost države na področju znižanja emisij in povečanja deleža obnovljivih virov energije. Trenutna merila ne upoštevajo razlike med državami članicami glede rabe energije v prometu, je pa prav to ključni indikator, ki kaže na obseg potrebnih ukrepov za dekabornizacijo prometnega sektorja. Obseg sredstev, ki naj bi pripadla Sloveniji v obdobju 2025-2032, je v predlogu ocenjena na manj kot 400 mio EUR, kar je občutno premalo za ukrepe, ki bi bili potrebni za uspešno izvajanje določb sklada.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika