Novica

Stališče k sporočilu Komisije glede okvira podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je včeraj na redni seji sprejela stališče k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030.

Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije, saj bo sprožilo dobrodošlo razpravo o podnebno energetskih ambicijah EU po letu 2020. Čimprejšnja jasnost o ciljih do leta 2030 je potrebna tako zaradi pogajanj o novem globalnem podnebnem dogovoru, ki naj bi bil sprejet leta 2015, kot tudi za ustreznejše načrtovanje ukrepov in naložb. Slovenija podpira 40 % cilj zmanjšanja emisij znotraj EU do 2030 (glede na leto 1990) pod pogojem, da bo ta cilj razdeljen na sektorje in države na način, ki bo stroškovno učinkovit in ne bo pomenil nesorazmernega bremena za Slovenijo ter bo upošteval vidik ohranjanja konkurenčnosti gospodarstva v mednarodnem okolju.


Slovenija je tudi naklonjena ohranitvi sedanje strukture treh podnebno energetskih ciljev (zmanjšanje emisij, povečanje deleža obnovljivih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti), pri čemer je treba pri postavitvi nacionalnih ciljev ustrezno upoštevati specifike držav. V primeru Slovenije so to omejitve, ki izhajajo iz visokega deleža emisij iz prometa ter potenciala, ki izhaja iz velikih ponorov ogljika v gozdovih.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika