Novica

Stališče o Predlogu uredbe EP in ES o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada je na dašanji seji sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010.

Razpis Programa NER300 zajema dve glavni kategoriji: okoljsko varno zajemanje in shranjevanje CO2 (CCS) in inovativne tehnologije izrabe obnovljivih virov energije (OVE).

Na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije je Vlada sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in nadomestitvi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 - 7735/13, ki se glasi:

  • Republika Slovenija podpira predlog nove Uredbe, saj jo razume kot solidno izhodišče pri oblikovanju orodja za zagotavljanje preglednejšega spremljanja investicij v infrastrukturo v energetskem sektorju na ravni EU, kar je bistvenega pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energetskimi storitvami in implementacijo ciljev nove energetske politike.
  • Republika Slovenija ugotavlja, da nekatere podatke iz področja električne energije in zemeljskega plina Evropski Komisiji že sporočajo posebna telesa zadolžena za pripravo večletnih razvojnih načrtov za energetsko infrastrukturo, in zato izraža stališče, da se v izognitev vsakršnega podvajanja zaradi dodatnega vzporednega obveščanja s strani držav članic s predlagano uredbo zagotovi zgolj obveščanje preostalih potrebnih podatkov.


Uredba 617/2010 je bila po sodbi Sodišča EU z dne 06. septembra 2012 razveljavljena  zaradi napačne uporabe pravne podlage, njeni učinki pa še veljajo do sprejetja nove predlagane uredbe. Področje uporabe predlagane uredbe je enako področju uporabe razveljavljene uredbe, tako da predlog nove uredbe vsebinsko ne spreminja obveznosti držav članic po obveščanju Komisije po razveljavljeni uredbi.

Slovenija predlog nove Uredbe podpira, saj jo razume kot solidno izhodišče pri oblikovanju orodja za zagotavljanje preglednejšega spremljanja investicij v infrastrukturo v energetskem sektorju na ravni EU, kar je bistvenega pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energetskimi storitvami in implementacijo ciljev nove energetske politike.

Dodatno izražamo stališče, da je potrebno zagotoviti učinkovit in prijazen način zagotavljanja podatkov, ki ne bo predstavljal velikega upravnega bremena pri izvedbi zbiranja in poročanja podatkov na ravni držav članic.

 

Ugotavljamo, da se zagotavljanje nekaterih s predlagano uredbo zahtevanih informacij s področja električne energije in zemeljskega plina že izvaja preko posebnih teles (ENTSO-E in ENTSO-G), ki sta v skladu z zakonodajo Unije na področju električne energije (Uredba  ES št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije) in zemeljskega plina (Uredba  ES št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina) pooblaščeni za pripravo in sprejetje večletnih razvojnih načrtov omrežij in investicijskih načrtov za energetsko infrastrukturo za celotno Unijo. V izognitev vsakršnega podvajanja zahtev za poročanje, kot je določeno v tretjem zakonodajnem svežnju ukrepov za notranji trg električne energije in zemeljskega plina,  ki  nastane zaradi dodatnega vzporednega obveščanja s strani držav članic, predlagamo Komisiji, da se s predlagano uredbo zagotovi zgolj zagotavljanje preostalih potrebnih podatkov.

Za posredovanje podatkov Komisiji s strani držav članic se zavzemamo za uporabo sodobnih orodij IT tehnologije preko obstoječega informacijskega portala, ki ga upravlja Observatorij za energetski trg (Market Observatory for Energy). Menimo, da bi posredovani podatki vseh držav članic na agregatnem nivoju, morali biti dostopni oziroma v primerni obliki javno objavljeni v okviru posebnih analiz, ki jih na podlagi 10. člena predlagane uredbe pripravlja Komisija.© 2012 - 2021 Portal Energetika