Novica

Stališče RS do oblikovanja mednarodne podnebne politike po letu 2020

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Mednarodni sporazum o podnebnih spremembah iz leta 2015: oblikovanje mednarodne podnebne politike po letu 2020- Posvetovalno sporočilo.

Republika Slovenija meni, da Posvetovalno poročilo predstavlja dobro podlago za nadaljnje delo v pripravah na prihodnja pogajanja o novem podnebnem sporazumu za obdobje po letu 2020 in da je za zmanjšanje emisij ter ohranjanje konkurenčnosti EU gospodarstva in za doseganje okoljskih in socialnih trajnostnih kriterijev ključno, da bi bil novi globalni sporazum pravno zavezujoč, vanj pa bi morale biti vključene vse države sveta (tako razvite države kot države v razvoju).

Poleg zmanjšanja emisij mora ustrezno nasloviti tudi prilagajanje na podnebne spremembe, ki je za mnoge države v razvoju trenutno najpomembnejše.

Republika Slovenija tudi meni, da mora EU nastopati v novem sporazumu le s skupnim zavezujočim ciljem ter da mora biti nov sporazum dovolj dinamičen in prožen za odzivanje na nova znanstvena spoznanja ter na spremembe v nacionalnih ali regionalnih družbeno-gospodarskih okoliščinah.

Spekter obveznosti mora zagotavljati pravično porazdelitev naporov za zmanjšanje emisij. Pri določanju obveznosti omejevanja oziroma zmanjševanja emisij je potrebno upoštevati načelo »skupne, a različne odgovornosti in individualnih zmožnosti«. Med kriteriji bi morali upoštevati stopnjo razvoja, delež emisij posameznih držav v svetovnih emisijah (v našem primeru EU) in emisije na prebivalca.

Nov sporazum mora poleg omejitve oziroma zmanjšanja emisij zagotavljati tudi trajnostni razvoj, predvsem v najrevnejših državah.


© 2012 - 2023 Portal Energetika