Novica

Stališče vlade do Predloga sklepa o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami TGP

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in o spremembi Direktive 2003/78/ES. Vlada pozdravlja predlog Sklepa s katerim se bo okrepila vloga sistema EU za trgovanje z emisijami, ki je temelj politike EU v boju proti podnebnim spremembam in je ključni mehanizem za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v industriji in energetiki na stroškovno učinkovit način.

Slovenija je naklonjena vzpostavitvi rezerve emisijskih pravic za stabilnost trga, ki bi dolgoročno krepila mehanizem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov v EU. Vlada prav tako meni, da je potrebno vzpostaviti rezervo za stabilnost trga pred letom 2021, saj je zgodnja vzpostavitev sistema bistvena za učinkovito obravnavanje presežka emisijskih pravic. Vlada je naklonjena tudi predlaganemu prenosu 900 milijonov emisijskih pravic, dodatno določenih z Uredbo 176/2014 za dražbe v letih 2019-2020, neposredno v rezervo.

Sistem trgovanja z emisijskimi pravicami v EU (v nadaljnjem besedilu: EU ETS) je bil vzpostavljen za uresničevanje ciljev EU glede zmanjševanja emisij na usklajen in stroškovno učinkovit način. Zmanjšanje emisij v sektorjih, zajetih v določenem obdobju, je posledica zmanjševanja količine emisijskih pravic, ki se dajejo na trg in se s tem posledično tako zagotavlja izpolnitev okoljskega cilja, pa velik presežek pravic za trgovanje z emisijami zmanjšuje spodbude za nizkoogljične naložbe ter tako negativno vpliva na stroškovno učinkovitost sistema. Presežek in njegov vpliv na cene emisijskih pravic prav tako zmanjšuje spodbude za vlaganje v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030, določen kot del okvira podnebne in energetske politike, bo določal bolj ambiciozni linearni faktor zmanjšanja, ki se bo uporabljal od leta 2021.

Za zmanjšanje posledic presežka je bilo, kot kratkoročni ukrep odločeno, da se prodaja 900 milijonov pravic na dražbi v prvih letih tretjega obdobja trgovanja preloži. Ker je presežek strukturen in dolgoročen, so potrebni dodatni ukrepi za okrepitev sistema EU ETS, da se zagotovi stroškovno učinkovit prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Da se zagotovi predvidljivost, je MSR zasnovana kot cilj in mehanizem, ki temelji na pravilih in na podlagi katerega se količine za prodajo na dražbi prilagajajo „samodejno“ v skladu z vnaprej določenimi pogoji.

Za ohranitev ambiciozne podnebne politike EU je nujno potrebno nasloviti vprašanje presežka trgovalnih pravic v okviru EU ETS, ki mora ostati temelj politike EU v boju proti podnebnim spremembam in ključni mehanizem za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v industriji in energetiki na stroškovno učinkovit način. Pričakuje se namreč, da se bo navkljub drugim morebitnim ukrepom (tj. revizija linearnega faktorja zmanjšanja, uporaba mednarodnih dobropisov, razširitev obsega) po letu 2020 obdržal velik presežek pravic, ki je nastal že v preteklih trgovalnih obdobjih in ki izkrivlja delovanje EU ETS. Treba bo tudi povečati odpornost sistema EU ETS na velike dogodke, ki bi utegnili porušiti ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Morebitne prilagoditve so nujne, zlasti tudi za ohranitev industrijske baze v EU ter preprečitev selitev industrije. Operativni cilj je zagotoviti učinkovitost trga emisijskih pravic na kratek rok in še naprej v tržnih okoliščinah, ki jih zaznamuje obsežna prodaja pravic na dražbi, ob upoštevanju potrebe po preprostosti in predvidljivosti.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika