Novica

Svet EU sprejel uredbo o skladiščenju plina

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Svet je sprejel uredbo, ki naj bi zagotovila, da se kljub motnjam na trgu s plinom zmogljivosti za skladiščenje plina v EU napolnijo pred zimsko sezono in da si jih države članice lahko delijo v duhu solidarnosti. To je pomemben korak h krepitvi zanesljivosti oskrbe Evropske unije z energijo v kontekstu vojne v Ukrajini.

Kratkoročno povečanje zalog plina bo Evropejcem zagotovilo zadostno oskrbo in ohranilo nižje cene.

Uredba določa, da morajo biti podzemna skladišča plina na ozemlju držav članic pred začetkom zime 2022/2023 napolnjena do najmanj 80 % njihovih zmogljivosti, pred začetkom naslednjih zimskih obdobij pa do najmanj 90 %. Na splošno si bo Unija v letu 2022 kolektivno prizadevala za napolnjenost v višini 85 % skupne zmogljivosti podzemnih skladišč plina.

Ker se zmogljivosti za skladiščenje plina in nacionalne okoliščine zelo razlikujejo, bodo lahko države članice, odvisno od okoliščin, cilje glede skladiščenja izpolnile delno, ob upoštevanju zalog utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) ali alternativnih goriv. Da bi se upoštevale okoliščine držav članic z zelo velikimi skladiščnimi zmogljivostmi glede na njihovo nacionalno porabo plina, bo obveznost polnjenja podzemnih skladišč omejena na 35 % letne porabe plina v državah članicah v zadnjih petih letih.

Ker nekatere države članice (tudi Slovenija) na svojem ozemlju nimajo skladišč, uredba zanje določa, da bi morale 15 % njihove letne nacionalne porabe plina skladiščiti v zalogah v drugih državah članicah in tako imeti dostop do rezerv uskladiščenega plina v drugih državah članicah. S tem mehanizmom se bo povečala zanesljivost njihove oskrbe s plinom, hkrati pa se bo porazdelilo finančno breme polnjenja skladiščnih zmogljivosti Unije.

Uredba določa tudi, da morajo organi zadevnih držav članic obvezno certificirati vse upravljavce podzemnih skladišč plina. Z obvezno certifikacijo se izključijo potencialna tveganja za zunanji vpliv na kritične skladiščne infrastrukture, kar bi lahko ogrozilo zanesljivost oskrbe z energijo ali druge bistvene varnostne interese. Za skladišča z zmogljivostjo nad 3,5 TWh, ki so bila v letih 2020 in 2021 napolnjena na ravneh pod povprečjem Unije, je predviden pospešen postopek certifikacije.

Obveznosti polnjenja skladiščnih zmogljivosti bodo prenehale veljati 31. decembra 2025, obveznosti certifikacije upravljavcev zalog pa se bo veljala tudi po tem datumu. Uredba določa tudi odstopanje za Ciper, Malto in Irsko, dokler ne bodo neposredno povezane s plinskimi sistemi drugih držav članic.

Vir: Svet EU


© 2012 - 2024 Portal Energetika