Novica

Tarifne postavke omrežnine za električno energijo v letu 2022

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2022. Nove tarifne postavke omrežnine veljajo od 1. januarja 2022. Omrežnina za distribucijski sistem je dobrih 14 % višja, omrežnina za prenosni sistem ostaja nespremenjena.

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2022 skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, pri čemer je upoštevala tudi razvoj dejavnosti in načrt porabe električne energije.

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so omrežnina in drugi prihodki. Pri določitvi virov za pokrivanje upravičenih stroškov se ustrezno upoštevajo tudi odstopanja od regulativnega okvira prejšnjih let. Na podlagi upravičenih stroškov elektrooperaterjev je agencija določila potrebno omrežnino in posledično tarifne postavke omrežnine za prenosni in distribucijski sistem za regulativno obdobje 2022.

Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo za leto 2022 glede na leto 2021 zvišale za 14 odstotka, tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem ostajajo glede na leto 2021 nespremenjene. Navedene spremembe tarifnih postavk omrežnine bodo imele – ob predpostavki nespremenjenih cen električne energije, energetskih dajatev (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga), trošarine in DDV glede na predhodno leto – naslednji vpliv na končno ceno oskrbe z električno energijo:

  • značilni gospodinjski odjemalec z letno porabo 3500 kWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 1,88 evra višji mesečni strošek (oziroma 22,52 evra višji letni strošek) za oskrbo z električno energijo;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 50 MWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 39,07 evra višji mesečni strošek (oziroma 468,85 evra višji letni strošek) za oskrbo z električno energijo;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 2 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 283,92 evra višji mesečni strošek (oziroma 3.407,05 evra višji letni strošek) za oskrbo z električno energijo;
  • značilni industrijski odjemalec z letno porabo 24 GWh bo imel glede na predhodno leto v letu 2022 za 2782,14 evra višji mesečni strošek (oziroma 33.385,64 evra višji letni strošek) za oskrbo z električno energijo.

Zvišanje tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem za regulativno obdobje 2022 je predvsem rezultat padca porabe električne energije v letih 2020 (5 %) in 2021 (3 %) glede na načrtovano porabo, kar je posledica krčenja gospodarske dejavnosti zaradi pandemije. V letu 2022 je sicer pričakovati trend rasti porabe električne energije, ki pa še ne bo presegla porabe pred obdobjem pandemije oziroma porabe v letu 2019. Znižanje porabe električne energije v obdobju 2020–2021 je vplivalo na višje primanjkljaje omrežnine v tem obdobju, ki so se skladno z metodologijo reguliranja vključili v regulativni okvir za leto 2022 in povzročili potrebo po dodatnem viru za pokrivanje upravičenih stroškov v letu 2022.

Podrobnosti

Vir. Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika