Novica

Trenutni in prihajajoči razpisi in povabila za celovito energetsko prenovo javnih stavb

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirane prijavitelje k oddaji vlog za aktualna objavljena povabila za pridobitev kohezijskih sredstev pri operacijah energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja ter javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021. V okviru obeh povabil in javnega razpisa so zadnji roki za oddajo vlog predvideni v septembru in novembru 2019. Nove objave povabil in razpis bodo na voljo tudi v začetku leta 2020.

Za področje sofinanciranja energetske prenove stavb v okviru pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo sta na Portalu Energetika objavljeni povabilo posredniškim organom k oddaji vloge za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (Povabilo OJS_2019) in širšega javnega sektorja (Povabilo ŠJS_2019) v letih 2019, 2020 in 2021. Zadnja roka za oddajo vlog za obe povabili v letu 2019 sta 23. 9. in 25. 11. 2019.

Objavljen je tudi javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (Javni razpis JOB_2019), za katerega je vloge v letu 2019 mogoče oddati še do 16. 9. in 18. 11. 2019.

Vse zainteresirane za predložitev vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove stavb širšega in ožjega javnega sektorja ter stavb v lasti in rabi občin v okviru prednostne naložbe 4.1 "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020" obveščamo, da bo Ministrstvo za infrastrukturo v začetku prihodnjega leta objavilo novo povabilo posredniškim organom in javni razpis za občine z roki za oddajo vlog v letu 2020. S povabili in razpisi bo pristojni organ nadaljeval, dokler bodo na voljo za ta namen predvidena sredstva evropske kohezijske politike.

Skladno z "Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020" so stroški in izdatki upravičenca upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju oziroma odločitvijo o podpori v primeru neposredno potrjene operacije.

Vse zainteresirane upravičence za pridobitev kohezijskih sredstev pri operacijah energetske prenove stavb vabimo k oddaji vlog.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika