Novica

Tretje letno poročilo o izvajanju OP-TGP do leta 2020

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na 13. redni seji seznanila s Tretjim letnim poročilom o izvajanju Operativnega programa ukrepov (OP) zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG) do leta 2020.

Tretje letno poročilo o izvajanju OP-TGP 2020 kaže, da Republika Slovenija letni cilj  omejevanja emisij TGP iz t. i. ne- ETS sektorjev (promet, kmetijstvo, stavbe, ne-ETS industrija, odpadki, ne-ETS energetika) za leto 2016 dosega. Emisije TGP iz teh sektorjev so bile v letu 2016 za 9 % nižje od cilja postavljenega na osnovi EU Odločbe o porazdelitvi prizadevanj držav članic za zmanjšanje emisij TGP. Trenutno izpolnjevanje letnih ciljev pa še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja emisij TGP iz ne-ETS sektorjev. Spodbudni trend zmanjševanja iz preteklih let se je npr. obrnil, saj je bilo v letu 2016 drugo leto zapored zabeleženo povečanje emisij. Po 2,3-odstotni rasti v letu 2015, je ta v letu 2016 znašala 5 %. Predhodni podatki o ne-ETS emisijah TGP za leto 2017 sicer nakazujejo na njihovo ponovno zmanjšanje za približno 2 %.

V zadnjih letih se je izkazalo, da je trend emisij TGP iz ne-ETS sektorjev odvisen predvsem od gibanja emisij v sektorju promet, ki predstavlja vir okrog polovice vseh ne-ETS emisij. Spreminjanje trendov emisij iz prometa je odraz kompleksnih dejavnikov, med drugim nanje pomembno vplivata tudi rast BDP in tranzitni promet v povezavi s cenami motornih goriv v Republiki Sloveniji. Na področju ukrepanja so bili prepoznani nekateri pomembni koraki naprej (npr. sprejetje Celostnih prometnih strategij, napredek na področju zelene proračunske davčne reforme, trend vključevanja v ekološko kmetijstvo itd.),  bo pa za doseganje ciljev iz OP TGP potrebno ukrepanje okrepiti. Za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo bo tako med drugim treba zagotoviti tudi uspešno zmanjševanje t. i. okolju škodljivih subvencij in vzpostaviti celovit sistem za informiranje, izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje o problematiki podnebnih sprememb.
 
Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika