Novica

Tretje poročilo o spremljanju izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012

Vlada RS je na današnji seji sprejela Tretje poročilo o spremljanju izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2012.

Poročilo temelji na podatkih iz uradnih evidenc TGP za leto 2010 in indikativna ocena Ministrstva za kmetijstvo in okolje za leti 2011 in 2012.

V letu 2010 so bile emisije za 3% nižje od mejnih emisij za doseganje kjotskega cilja. Kljub temu pa poročilo ugotavlja, da nekaj ključnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ni bilo izvedenih oz. so dosežene vrednosti kazalcev (npr. nadaljevanje upada rabe javnega potniškega prometa) pokazale na neučinkovito izvajanje. Kritične so zamude v izvajanju ukrepov trajnostne prometne politike, saj je delež emisij iz tega vira izjemno visok. Očiten pa je napredek pri zagotavljanju ustreznih normativnih podlag, ki zagotavljajo podlago za izvajanje programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Iz poročil o izvajanju ukrepov je razviden napredek pri ukrepih v kmetijstvu ter trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, uvedeno je tudi sistemsko financiranje monitoringa ponorov CO2.

V kolikor v letu 2012 ne bo prišlo do bistvenega povečanja emisij iz tekočih goriv, in ob intenzivnem izvajanju vseh predvidenih ukrepov, nakupi kjotskih enot, zaradi izpolnjevanja zavez Kjotskega protokola, ne bi bili potrebni.


© 2012 - 2024 Portal Energetika